Zróżnicowane informacje dostępne w telefonach komórkowych

W telefonie komórkowym możemy dotrzeć do zróżnicowanych informacji. Kryzys ekonomiczny jest nierozerwalnym czynnikiem ubóstwa i wykolejenia społecznego. W świetle literatury przedmiotu można uznać, że za powstawanie kryzysów odpowiadają uczestnicy rynków wykazujący tendencję do podejmowania nadmiernego ryzyka lub skłonność do jego niedoszacowania niektóre banki inwestowały ponad 40 razy więcej niż wynosiły ich aktywa – takie informacje są dostępne w wyszukiwarkach naszych telefonów komórkowych.


Takie decyzje podejmowali menedżerowie banków głównie z powodów partykularnych. Współczesna gospodarka jest silnie powiązana przez wymianę handlową, a przepływ informacji w świecie jest natychmiastowy. Istnieje zjawisko zarażenia kryzysem gospodarek powiązanych sieciowo, m. in. przez umiędzynarodowione systemy finansowe i nieograniczone przepływy kapitałów. Kryzys finansowy jest definiowany wielorako. Może być postrzegany jako pojawienie się silnych zakłóceń w systemie pośrednictwa finansowego, powodujących zaburzenia w realnej sferze gospodarki, przynoszących spadek albo pogłębienie się występującego już spadku produkcji. W każdym przypadku kryzysy finansowe były odróżniane od kryzysów bezrobocia, jaki również kryzysów wywoływanych przez wojenną dewastację. Należy również wskazać, że były związane ze zmianą przewidywań. Analizując literaturę przedmiotu zauważamy, że właściciele majątku starali się szybko wyjść z aktywów określonej klasy oraz nabyć aktywa innej klasy. Rezultatem tego był spadek cen tych pierwszych i często prowadziło do bankructw – to właśnie takie informacje można pobrać dzięki aplikacjom dostępnym na naszych telefonach komórkowych.
H. Żukowska uważa, że różnorodność definicji implikuje różne klasyfikacje kryzysów finansowych. Możemy na przykład mówić o podziale na kryzysy walutowe, bankowe, zadłużenia. W ekonomii jednak wszystkie sfery się przenikają i coraz częściej mówi się o kryzysie systemowym, kiedy problemy dotykają wszystkich elementów systemu finansowego. Jak zauważono do tej pory kryzysy pomiędzy sobą różnią się jedynie szczegółami. Jednak w większości są wywołane tymi samymi przyczynami. Również ich przebieg jest podobny. W sytuacji przegrzewania się gospodarki ceny niektórych aktywów są windowane na poziomy przekraczające zdrowy rozsądek. Irracjonalne wzrosty są postrzegane jako trwałe i oparte na zdrowych podstawach. Traktowane wyjątkowo, jakby nie dotyczyły ich prawa fundamentalnej wyceny. Przechodząc do wydarzeń pierwszej dekady XXI wieku na globalnym rynku finansowym zauważono, że nic nie wzięło się z przypadku. Literatura przedmiotu wskazuje, że było efektem konsekwentnie realizowanej polityki. Również zauważono, że rozumieli ją jedynie nieliczni. Faktem jest, że znaczna większość pomagała w jej realizacji. Jednak nie była świadoma tego w czym uczestniczy. Swoją pomoc utożsamiała z prowadzeniem skutecznej polityki gospodarczej. Zdarzało się również, że była ona związana z obszarem zarządzani aktywami finansowymi. Zdaniem A. Wojtyna jeżeli po drodze zdarzały się potknięcia i kryzysy, to zawsze znajdowano wytłumaczenie w postaci tej czy innej teorii ekonomicznej, która mówiła przecież o cykliczności rynku, okresach wzrostów i spadków czy geopolitycznej zależności rynków i instytucji. Rada Europejska zaakceptowała dużą gamę instrumentów oraz działań, które zostały przyjęte na szczycie państw strefy euro, która odbyła się w Paryżu. Mają one na celu przede wszystkim: zapewnienie stabilności systemu finansowego; przywrócenie zaufania między podmiotami operującymi w sektorze finansowym oraz ochronę interesów klientów banków.
Poważnym ograniczeniem stosowania polityki stabilizacyjnej w Unii Europejskiej są także adresowane do państw członkowskich reguły zarządzania makrogospodarczego w Unii Europejskiej, opierające się w szczególności na zasadzie utrzymywania dyscypliny budżetowej. W konkretnym ujęciu legislacyjnym ramy te wynikają z pakietu regulacyjnego Paktu Stabilności i Wzrostu. Kluczowe dla jego treści znaczenie mają dwa rozporządzenia: jedno dotyczy monitorowania programów stabilizacyjnych przez Radę oraz drugi zaś korygowania przez Radę ewentualnych błędów w polityce gospodarczej państw UE. Pierwszy z wymienionych aktów ma na celu zapobiegnięcie powstawania nadmiernych deficytów budżetowych, jak i również ułatwianie wzajemnego zapoznawania się państw Unii Europejskiej z przyjętymi w nich politykami gospodarczymi oraz ich koordynacji. Zakłada, że państwa te będą się starać o równoważenie budżetu oraz o zapewnienie innych elementów modelu stabilizacji/konwergencji.
Kolejne wyszukiwarki w telefonach komórkowych pokażą, iż różnie definiowana jest satysfakcja konsumenta w literaturze. W pierwotnej koncepcji termin,,transakcyjna” wprowadzono dla podkreślenia krótkotrwałości doświadczeń konsumenta z produktem, to jest od transakcji do transakcji. Badacze rynku często koncentrują się na satysfakcji, będącej oceną specyficznej transakcji przez konsumenta. Ten rodzaj satysfakcji związany jest z zadowoleniem towarzyszącym nabyciu produktu. W ocenie tej nie zawierają się osobiste doświadczenia konsumenta. Zaletą tej koncepcji jest możliwość porównania satysfakcji konsumentów odnośnie do różnych produktów i usług. W drugiej koncepcji satysfakcja jest widziana jako skumulowane doświadczenie konsumenta dotyczące produktu. Ta koncepcja satysfakcji jest bardziej spójna z istniejącym poglądem psychologii ekonomicznej, która spostrzega satysfakcję na równi z subiektywnie dobrym samopoczuciem. Również ekonomiści łączą satysfakcję ze zdolnością do oceny użyteczności nabytego produktu. Satysfakcja w tym ujęciu nie jest przemijającym i krótkotrwałym stanem zadowolenia. Jest to całkowita ocena konsumpcji w określonym przedziale czasu. W związku z czym warto jest dotrzeć do tak ciekawych informacji na naszych telefonach komórkowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.