Zaopatrzenie w logistyce w zestawieniu z aplikacjami w telefonach komórkowych

Podstawową ideę planowania zapotrzebowania materiałowego ujmuje koncepcja MRP, w której na podstawie planowanych wielkości sprzedaży, znajomości cykli produkcyjnych i opracowanych struktur wyrobów gotowych wyznacza się zapotrzebowanie na półprodukty i materiały, zlecenia produkcyjne i po sprawdzeniu stanu zapasów, zlecenia zakupów. W takich sytuacjach bardzo pomocne są aplikacje dostępne w naszych telefonach komórkowych. W Colian Logistic główny harmonogram produkcji przedstawia, jakie ilości produktów i w jakich okresach powinny być wyprodukowane. Dla każdego produktu jest on tworzony na podstawie prognoz i zamówień klientów, wymagań zachowania zapasów bezpieczeństwa oraz zapotrzebowania wewnętrznego.

W firmie tej często podstawą opracowania wzorcowego zestawienia jest plan sprzedaży ustalony w ramach planowania średniookresowego przygotowanego w horyzoncie 6 do 18 miesięcy, który podlega weryfikacji co miesiąc lub co kwartał. Zarządzanie zaopatrzeniem materiałowym, czyli zakupami niezbędnych w procesie produkcji surowców, materiałów i elementów o wyższym stopniu przetworzenia w tym także zorganizowanie względnie stałych powiązań z dostawcami. Omawiając te kwestie podkreśla się, że warto jest zdecydować się na aplikacje możliwe do pobrania w naszych telefonach komórkowych. Działania w Colian Logistic nazywane są również marketingiem zakupów. Sprecyzowanie zakresu asortymentowego i rozmiarów zakupów wymaga wymienionej już precyzji technologicznej, określenia wielkości produkcji i wielu odpowiedzi związanych z ustaleniem celowości outsourcingu. System planowania zapotrzebowania materiałowego MRP I w Colian Logistic ukierunkowany jest na unikanie zapasów w fazie produkcji teoretycznie zapasy w tym ogniwie nie muszą być gromadzone, gdyż znane są wielkości dostaw surowców i parametry procesu produkcyjnego – wielkość i czas zakończenia produkcji. Czas wykonywania niektórych operacji technologicznych może się albo wydłużyć, albo skrócić, co spowoduje w efekcie powstanie zapasów nadmiernych, albo zmniejszenie się zapasów minimalnych. Parametrem decyzyjnym jest czas przemieszczania surowca w procesie technologicznym. Na poziomie operacyjnym zaopatrzenie w Colian Logistic należy rozpatrywać jako złożenie procesu składania zamówień, fizycznych dostaw i magazynowania dostarczanych produktów. Głównym zadaniem logistyki zaopatrzenia w Colian Logistic jest zapewnienie przedsiębiorstwu efektywnego zasilania we wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi o zabezpieczenia czasowo – przestrzennej dostępności tak zwanych materiałów bezpośrednio produkcyjnych to jest surowców, produktów i półfabrykatów utrzymujących przedsiębiorstwa w stanie gotowości produkcyjnej. Literatura dotycząca zasad, jakimi należy się kierować przy wyborze dostawców jest bardzo bogata. Jedną z pierwszych prac, w której zostały przeanalizowane kryteria wyboru dostawcy, jest publikacja G. Dicksona z 1966 roku. W Colian Logistic opisy umów z głównymi kontrahentami grupy są obostrzone postanowieniami dotyczącymi kar umownych za nieprzestrzeganie przez Spółki z Grupy postanowień tych umów. Z przeprowadzonych przez niego badań wynikało, że w praktyce, w trakcie postępowań prowadzonych do wyboru dostawcy stosuje się nawet 50, uznawanych za istotne, kryteriów. Dokonana przez Dicksona analiza wykazała, że niektóre z nich różniły się jedynie ujęciem sformułowania, które nie przekładały się na zróżnicowanie znaczenia merytorycznego. W Colian Logistic najistotniejszym problemem stojącym przed logistyką ukazywanego zaopatrzenia stał się wybór dostawcy – dzieje się tak najczęściej spośród określonego spektrum przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. Na problem decyzji wyboru towaru przez konsumentów zwraca się ostatnio większą uwagę, jako na ostateczny efekt coraz bardziej kosztownego marketingu. W tym kontekście nie używa się wprawdzie określenia,,marketing zakupu”, bo w końcu nietrafiony zakup jest,,tylko” wynikiem nieostrożności i osobistą stratą konsumenta niepowodującą takich ujemnych następstw, jak nietrafione zakupy przedsiębiorstw. Zgodnie z rozmową z osobami pracującymi w Colian Logistic przyczyną zakupu może być lojalność nabywców wobec danego produktu wynikająca z zadowolenia z wcześniejszego zakupu. Zwykle jest to lojalność wobec marki, dostawcy lub sklepu. Oczekiwania nabywcy wynikają z faktu, że kupując jakiś produkt, myśli on przede wszystkim o tym, jakie przyniesie mu korzyści. Powszechnie wiadomo, iż każdy nabywca szuka w określonym produkcie istotnych dla każdego z nich korzyści. Podobnie działo się z omawianym przedsiębiorstwem Colian Logistic. W takim to znaczeniu dla nabywcy określony produkt staje się zbiorem korzyści. Przy negocjacjach podają przede wszystkim, że liczy się dla nich głównie trwałość, wydajność i materiał. Natomiast analizując preferencję wygody podają łatwość obsługi, jak i również komfort. W przypadku producenta wytwarzającego produkty na rynek lokalny, zamówienia klientów ostatecznych mogą odgrywać podstawową rolę w planowaniu produkcji. Dla dużych producentów, rozprowadzających swe produkty po całym kraju lub kontynencie, zamówienia indywidualne, mimo wzrostu znaczenia zakupów internetowych, odgrywają marginalną rolę w planowaniu produkcji. Podstawowymi miejscami, z których są składane zamówienia, są pośrednicy handlowi, centrale handlowe, sieci handlowe. W Colian Logistic proces realizacji zamówień tworzy sekwencja działań operacyjnych, które można przedstawić w postaci wykresu sugerującego kroki postępowania. Należy mieć na uwadze, że telefony komórkowe w takich aspektach są niezwykle pomocne. Dla każdego produktu są one tworzone na podstawie prognoz i zamówień klientów, wymagań zachowania zapasów bezpieczeństwa oraz zapotrzebowania wewnętrznego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.