Załatwianie spraw przez telefon komórkowy

Przy tworzeniu biznesplanu jest nam niezbędny telefon w celu załatwienia wielu formalności. Nie jest to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę, że objętość podsumowania nie powinna jednak przekraczać dwóch stron. Ważna jest tu nie tylko treść, ale i forma, w jakiej została ona podana. Istotny jest dobór zagadnień, które chce się zaprezentować, a także kolejność ich prezentacji oraz język, jakim się posłużono. Jeszcze ważniejsza od formy jest jednak merytoryczna zawartość podsumowania. Powinno ono informować o istocie przedsięwzięcia, jego celach, sposobach realizacji, kosztach i przewidywanych wynikach. W przypadku biznesplanu istniejącej firmy podsumowanie wykonawcze powinno również krótko informować, z jaką firmą mamy do czynienia i jakie są jej cechy charakterystyczne.

W szczególności podsumowanie wykonawcze powinno prezentować: opis przedsięwzięcia firmy, w przypadku firmy istniejącej należy przedstawić krótką charakterystykę firmy, podkreślić, na czym polega szansa, napisać, jaki będzie docelowy rynek, przewaga konkurencyjna, krótko scharakteryzować zespół oraz przedstawienie kosztów przedsięwzięcia oraz oczekiwań związanych z finansowaniem. W podsumowaniu wykonawczym musi być wyraźnie podkreślony cel, jaki chce się osiągnąć. Cel ten powinien mieć charakter wymierny, a jego realizacja powinna oferować znaczne korzyści realizującym przedsięwzięcie – wtedy trzeba zadzwonić w celu ustalenia szczegółow. Zatem będzie potrzebny telefon komórkowy. W przypadku firmy istniejącej należy przedstawić krótką charakterystykę firmy, obejmującą przedmiot działalności, wielkość mierzoną obrotami i zatrudnieniem. Należy podkreślić na czym polega szansa. Można tu wykorzystać różnego rodzaju argumenty, między innymi istniejąc luka na rynku, niska jakość wyrobów lub usług konkurencyjnych, brak konkurentów lub ich słabość technologiczna albo finansowa, rosnący popyt, pojawienie się nowej grupy klientów. Kolejna kwestią jest napisanie, jaki będzie docelowy rynek, jakie są przewidywania wzrostu rynku, jaki będzie udział przedsiębiorstwa / przedsięwzięcia w rynku oraz przedstawić perspektywy wzrostu sprzedaży. Należy zaznaczyć, jaką przewagą w stosunku do innych podmiotów oferujących podobne produkty lub usługi dysponować będzie dane przedsiębiorstwo. Może to być niższa cena, wyższa jakość, wzornictwo, miejsce działania, dostęp do surowców, czy kontakty z nabywcami. W podsumowaniu wykonawczym należy przedstawić także koszty przedsięwzięcia oraz oczekiwania związane z finansowaniem. Faktem jest, że napisanie dobrego podsumowania wykonawczego jest zadaniem trudnym, choćby ze względu na jego ograniczoną objętość. Wszystkie te informacje należy zmieścić maksymalnie na dwóch stronach maszynopisu. Z tego względu, jeszcze przed przekazaniem planu właściwemu adresatowi, dobrze jest przekonsultować treść i formę podsumowania ze specjalistą. W tej części biznesplanu zawarte są podstawowe informacje o firmie lub przedsięwzięciu oraz najważniejsze cele i zadania, które będą realizowane. Należy pamiętać, że układ i struktura jest uzależniona od typu przedsięwzięcia i przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z firmą już istniejącą, czy z zupełnie nowym podmiotem. Cele firmy bądź przedsięwzięcia po raz pierwszy są przedstawiane w podsumowaniu wykonawczym. W tym rozdziale powinny one być precyzyjnie zdefiniowane i rozwinięte. Charakterystyka celów rozpoczyna się już od przedstawienia istoty przedsięwzięcia. Tak podane cele musza być uszczegółowione. Oznacza to, ze powinno zostać wyjaśnione: dlaczego przyjęto taki a nie inny cel, co umożliwia podjęcie tego typu działalności przez autorów przedsięwzięcia, co zamierzają osiągnąć docelowo i w krótkim czasie oraz jak zamierzają to osiągnąć. Należy jednak pamiętać, że nie należy jednak w tej części szczegółowo charakteryzować technik i procedur, gdyż są one charakteryzowane w kolejnych częściach, charakteryzujących produkt i technologię. Jest to natomiast właściwe miejsce na zasygnalizowanie oczekiwanych wyników przedsięwzięcia w ujęciu rynkowym i finansowym. Bardzo ważnym problemem jest wybór formy prawnej dla przedsięwzięcia. Obowiązujące prawo oferuje kreatorowi spory wybór. Poszczególne formy przedsiębiorstw znacznie się jednak od siebie różnią. Ze względu na podmiot kreujący przedsiębiorstwo, specyfikę przyszłej działalności, możliwości finansowe kreatora, kwestie podatkowe i inne, wybierana jest jedna spośród wielu istniejących form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Specyfika i skala przyszłej działalności w dużym stopniu determinują formę prawną, a co za tym idzie procedurę tworzenia nowego przedsiębiorstwa. Z reguły działalność na niewielką skalę może być realizowana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Większa skala działalności wymaga zazwyczaj innych form prawnych. Szczególnie prosta jest procedura tworzenia firm jednoosobowych. W zgłoszeniu wpisuje się podstawowe dane zakładającego firmę, nazwę firmy oraz czas rozpoczęcia i rodzaj planowanej działalności. Zgłoszenie to składa się w urzędzie gminnym i maksymalnie po 14 dniach otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia firmy do ewidencji. Podobna jest procedura tworzenia spółek cywilnych. Potrzebna jest tu umowa sporządzona na podstawie Kodeksu Cywilnego, określająca osoby wspólników, osoby reprezentujące spółkę, przedmiot i miejsce działania, aport rzeczowy, uczestnictwo w zyskach i stratach, sposób rozwiązania spółki i jeżeli spółka nie jest zawiązywana bezterminowo – czas trwania spółki. Spółka ta może bowiem mieć nieograniczony bądź ograniczony czas działania. W tym drugim przypadku można wskazać termin lub warunek. Umowę tę należy zgłosić do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w gminie – telefon komórkowy będzie w takiej sytuacji niezbędny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.