Telefony komórkowe we współczesnej gospodarce

W sytuacji,,przegrzewania się” gospodarki ceny niektórych aktywów są windowane na poziomy przekraczające zdrowy rozsądek – w tym celu niezbędne są telefony komórkowe w celu porozumiewania się pomiędzy klientami. Wzrosty są postrzegane jako trwałe i oparte na zdrowych podstawach. Traktowane wyjątkowo, jakoby nie dotyczyły ich prawa fundamentalnej wyceny.
Zgodnie z normatywami nadzorów banki nie mogą posiadać otwartej, niezabezpieczonej pozycji walutowej. Precyzyjnie mówiąc, wielkość ta zwykle nie może przekraczać 2 procent funduszy własnych banku. Zatem banki, które zwiększają swoje aktywa w walucie obcej, muszą również pozyskiwać pasywa w tej samej walucie. W praktyce odbywa się to poprzez transakcje typu SWAP lub CIRS, które pozwalają zamienić depozyty w lokalnej walucie na pasywa walutowo dopasowane do aktywów. Koszt takiej operacji, przykładowo, przy zamianie polskiego złota na szwajcarskiego franka do września 2008 roku wynosił około 25 bps. Dwa miesiące później kwota ta wzrosła do 300 – 400 bps i była to cena czysto hipotetyczna, gdyż rynek pieniężny, najbardziej płynny rynek świata, praktycznie zamarł i nie wykonywano żadnych transakcji – wtedy niezbędne były telefony komórkowe.


Oczywistym skutkiem globalnego kryzysu ekonomicznego były także gwałtowne spadki notowań giełdowych, a przede wszystkim notowań akcji banków oraz cen wszelkiego rodzaju instrumentów dłużnych. Banki obawiając się spadku tego wskaźnika poniżej minimum i nie mogąc oszacować skali dalszej deprecjacji lokalnej waluty praktycznie zawiesiły prowadzenie akcji kredytowej, aby nie zwiększać dodatkowo aktywów ważonych ryzykiem. Ogromne skutki kryzysu finansowego oraz jego skala i zasięg zmuszają do poszukiwań osób i instytucji odpowiedzialnych za taki stan rzeczy wśród decydentów politycznych i zarządzających. Unia Europejska stoi obecnie przed wielkim wyzwaniem zażegnania niebezpieczeństw, jakie odsłonił globalny kryzys finansowy. Podważył on fundamenty bezpieczeństwa ekonomicznego nie tylko państw, ale wielu milionów gospodarstw domowych – takie informacje można pobrać przez telefon komórkowy. Niewątpliwie państwa członkowskie UE będą musiały na nowo wytyczyć kierunki rozwojowe, eliminując istniejące oraz pojawiające się zagrożenia. W krajach UE występuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne stopnia rozwoju społeczno – ekonomicznego. Uległo on zwiększeniu od roku 2004 w wyniku przyjęcia 12 nowych państw. Zgodnie z danymi Eurostatu, 15 regionów charakteryzujących się najniższym PKB jest zlokalizowanych w Rumunii, Bułgarii i Polsce. W 2004 roku najbiedniejszym był region północno – wschodni w Rumunii, z kolei najbogatszym okazał się London. W Polsce największą wartością PKB na jednego mieszkańca charakteryzuje się województwo mazowieckie, a najmniejszą lubelskie. W celu zmniejszenia różnic od wielu lat prowadzona jest wspólnotowa polityka spójności i polityka regionalna oraz rozwijane są ich instrumenty w formie różnych funduszy – przede wszystkim funduszy spójności oraz funduszy strukturalnych.
Proces integracji europejskiej znajduje się obecnie w okresie przełomowym. Otwarte są bowiem co najmniej trzy zasadnicze opcje dalszego scenariusza, przy czym nie można wykluczyć różnego rodzaju rozwiązań pośrednich. Współpraca terytorialna jest powiązana z regionalną polityką strukturalną UE w sposób pośredni. Chodzi przede wszystkim o oddolne inicjatywy transgraniczne współpracujących przygranicznych jednostek regionalnych (terytorialnych) w dziedzinach wspierających rozwój regionalny (lokalny), które są dofinansowywane z programów współpracy transgranicznej. Istotne jest przy tym, że pomoc z funduszy strukturalnych przynosi korzystne efekty tylko wtedy, kiedy wspiera, a nie zastępuje te inicjatywy w celu przezwyciężenia trudności, wprowadzania zmian strukturalnych i przyspieszenia rozwoju lokalnego. Najbardziej zauważalną na rynku instytucji finansowych konsekwencją globalnego kryzysu finansowego są ogromne straty generowane przez ten sektor, począwszy od pierwszych niepokojących jego oznak na początku 2007 roku. Straty pojawiły się na różnych polach działalności banków. Koniec 2007 roku oraz pierwsza połowa 2008 roku upłynęły pod znakiem nieufności na międzynarodowym rynku międzybankowym oraz oczekiwania na informacje ujawniające ekspozycję poszczególnych instytucji finansowych zarówno w formie bezpośredniej poprzez udzielone w tym segmencie kredyty bankowe, jak również w formie pośredniej. Jednak upadek jednego z największych banków inwestycyjnych Lehman Brothers, 15 września 2008 roku, był wstrząsem dla całego globalnego systemu finansowego, poważnie osłabionego dramatycznymi wydarzeniami ostatnich kilkunastu miesięcy – takie informacje również możemy pobrać przez telefon komórkowy, na przykład typu smartfon.
Polityka strukturalna Unii Europejskiej to zespół działań podejmowanych na szczeblu wspólnotowym oraz zmierzających do osiągnięcia gospodarczej i społecznej spójności na obszarze Unii Europejskiej oraz przyspieszenia rozwoju gospodarczego całej Wspólnoty. Unia Europejska dąży w swojej polityce strukturalnej do podwyższenia poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, prowadząc politykę spójności. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności dają możliwość na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych za pomocą bezzwrotnych dotacji (grantów). Montaż finansowy oznacza, że środki te są współfinansowane ze środków publicznych kraju-beneficjenta, w latach 2007–2013 przynajmniej na poziomie 15% całości nakładów, co dodatkowo zwiększa skalę przedsięwzięć i wydatków strukturalnych. Jedną z zasad wdrażania funduszy jest dodatkowość, co oznacza, że nie można ograniczać własnych wydatków strukturalnych w państwach członkowskich w sferze interwencji funduszy. W związku z czym telefon komórkowy jest niezbędny w naszym życiu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.