Telefony komórkowe w Unii Europejskiej

Wskazuje się, że w Unii Europejskiej telefony są niezbędne w porozumiewaniu się oraz pozyskiwaniu niezbędnych informacji.
Jest jednak za wcześnie, by ocenić efektywność tych działań. Poważnym ograniczeniem stosowania polityki stabilizacyjnej w Unii Europejskiej są także adresowane do państw członkowskich reguły zarządzania makrogospodarczego w Unii Europejskiej, opierające się w szczególności na zasadzie utrzymywania dyscypliny budżetowej. W konkretnym ujęciu legislacyjnym ramy te wynikają z pakietu regulacyjnego Paktu Stabilności i Wzrostu.

Kluczowe dla jego treści znaczenie mają dwa rozporządzenia: jedno dotyczy monitorowania programów stabilizacyjnych przez Radę i drugi zaś korygowania przez Radę ewentualnych błędów w polityce gospodarczej państw UE. Pierwszy z wymienionych aktów ma na celu zapobiegnięcie powstawania nadmiernych deficytów budżetowych, jak i również ułatwianie wzajemnego zapoznawania się państw Unii Europejskiej z przyjętymi w nich politykami gospodarczymi oraz ich koordynacji – można się tego dowiedzieć dzięki aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym.
Zakłada, że państwa te będą się starać równoważenie budżetu oraz o zapewnienie innych elementów modelu stabilizacji/konwergencji. Tradycyjną funkcją banków jest gromadzenie oszczędności, udzielanie kredytów bankowych oraz pełniącego również rolę pośrednika finansowego. Jednak jest ona również uzupełniona o funkcję rozliczeniową. Jest ona wyróżniona zdecydowanie od pozostałych instytucji finansowych. Jednak warto zapamiętać, że nie jest to elementem decydującym o współczesnej pozycji na rynku finansowym. Banki centralne, które obsługują państwa członkowskie są integralną częścią Systemu. Każdy z nich podlega instrukcjom, które wydają organy decyzyjne Europejskiego Banku Centralnego(EBC). To właśnie z tą instytucją są odpowiedzialne za realizację nałożonych na nich poważnych zadań związanych z narzędziami finansowymi. Każdy z centralnych banków jest świadomy tego, że musi postępować zgodnie z wytycznymi, które nakłada im Europejski Bank Centralny. Jednak warto zapamiętać, że nie są one zaliczane do jednostek hierarchicznie podporządkowanych oraz wykonujących polecenia organów kierowniczych omawianego banku. Osoby zajmujące się tym problemem zaznaczają, że czynności oraz operacje powinny występować na poziomie krajowym oraz zdecentralizowanym, ale na pewno nie na centralnym. Europejski Bank Centralny współpracuje z bankami z 27 krajów należących do Unii Europejskiej. W zestawieniu łącznym wszystkie tworzą Europejski System Banków Centralnych (ESBC). Liczna monografia wskazuje, że wiąże się on z dwoma wydarzeniami, to jest z przejściem od etapu Rynku Wewnętrznego (RW) do etapu Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW). W tym miejscu pojawia się nowa kwestia dotycząca funkcjonowania wspólnej waluty. Wiązało się to w szczególności z powołaniem nowej instytucji. Nowopowstała polityka walutowa była nacechowana federalnie. Osoby odpowiedzialne musiały stworzyć ramy instytucjonalne, które były najodpowiedniejsze dla jednolitej polityki pieniężnej.
Struktura wewnętrzna EBC jest powiązana z Europejskim Systemem Banków Centralnych. Wynika to z faktu, iż EBC jest elementem tego systemu. Poza EBC, tworzą go banki centralne krajów należących do UE, niezależnie od tego, czy przyjęły one euro. Natomiast EBC wraz z bankami centralnymi państw należących do unii walutowej tworzą Eurosystem. Europejski Bank Centralny pełni funkcję konsultacyjną. Służyć ma ona: zapewnieniu stabilności systemu finansowego i zgodności regulacji wspólnotowych z wykonywaniem polityki pieniężnej. W zakresie polityki pieniężnej najważniejsze decyzje podejmuje Rada Polityki Pieniężnej(RPP). Natomiast uprawnienia dotyczące kierowania bankiem przekazano Zarządowi Narodowego Banku Polskiego. Wszelkie kompetencje dotyczące bieżącego kierowania bankiem spadły na Komisję Nadzoru Bankowego. EBC zatrudnia dość liczny personel zajmujący się sprawami urzędniczymi. Postępują oni według wytycznych narzuconych przez Radę Zarządzającą. Jeżeli natomiast dojdzie do jakichkolwiek sporów pomiędzy pracownikami, a EBC rozstrzyga Trybunał Sprawiedliwości (TS). Wymiar funkcjonalny – dotyczy on realizacji zadań banku centralnego. Do jego zadań należy w szczególności: współpraca z Radą UE, współpraca z Komisją, współpraca z PE, współpraca z bankami narodowymi państw członkowskich oraz współpraca z IMF i OECD. Ostatni wymiar dotyczy współpracy z innymi instytucjami wspólnotowymi państw członkowskich oraz organizacjami międzynarodowymi. Do jego zadań zalicza się: funkcję banku emisyjnego, funkcję,,banku banków” ESBC, funkcję banku WE oraz funkcję banku regulującego gospodarkę strefy Euro.
Działalność EBC dotyczy prawidłowej realizacji UGiW. Jego aktywność nie jest wyłącznie związana z emisją euro. Literatura przedmiotu informuje, że organy ESBC są jednocześnie organami EBC. EBC ma możliwość prowadzenia operacji oddziałujących na inne banki narodowe, które należą do Unii Europejskiej. Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego na przełomie ostatnich trzydziestu lat zanotowano, aż 124 kryzysy ekonomiczne. Co za tym idzie, średnia to około pięciu kryzysów rocznie. Analizując kryzys pod względem ekonomii zauważono jednak, że wszystkie rodzaje kryzysów się przenikają i tworzą tak zwany kryzys systemowy. Najczęściej problemy związane z kryzysem dotyczą wszystkich elementów systemu finansowego. Następstwem tych wydarzeń jest kryzys strukturalny obejmujący całą gospodarkę. Jak zostało wskazane w poprzednich podrozdziałach kryzysy różnią się jedynie szczegółami, a wywoływane są tymi samymi przyczynami. Ich przebieg jest również identyczny.
Wskazuje się zatem, że warto jest zdecydować się na odpowiedni telefon komórkowy dzięki któremu uzyskamy niezbędne informacje oraz odpowiednio się porozumiemy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.