Telefony komórkowe w odniesieniu do nauczania zintegrowanego

Nauczanie zintegrowane jest pierwszym krokiem kształcenia szkolnego. Bowiem jest to proces dydaktyczno – wychowawczy wielostronnej działalności, w której więc procesy nauczania się, wychowania oraz samowychowania, a następnie kształcenia bądź samokształcenia i formy pracy opiekuńczo – wychowawczej bardzo ściśle się ze sobą łączą oraz zmierzają ku ukształtowania charakteru naszego dziecka. Pomocne w tym bez wątpienia będą liczne aplikacje dostępne na telefonach komórkowych. Nauczanie zintegrowane opisywane do niedawna jako nauka początkowa ma za zadanie spełnić dwa podstawowe cele, a zarazem wielostronny rozwój osobowości i przygotowanie do dalszej nauki już na wyższych szczeblach kształcenia. Do najbardziej podstawowych zadań, które jednocześnie stoją przed nauczaniem początkowym, jako nauczaniem propedeutycznym i usprawniającym do skutecznego kształcenia na pewnym szczeblu wyższym.

Pośród kilku edukacji w nauczaniu zintegrowanym ogromne znaczenie ma edukacja techniczna, która to najczęściej połączona jest z edukacją plastyczną. Takie zadanie w dzisiejszych czasach można również wykonywać przy pomocy telefonów komórkowych. Spełnia ona ważną funkcję w procesie wychowania przez pracę i kształcenia politechnicznego i orientacji zawodowej. Głównym celem tego przedmiotu jest rozwijanie kultury pracy, w tym również kultury technicznej poprzez wdrażanie ucznia do bardziej świadomego, planowego i efektywnego działania praktycznego. Wymagania te mówią o przygotowaniach ucznia tak, aby zdobywał wysoki poziom kultury technicznej oraz kultury pracy. Etap edukacji wczesnoszkolnej jest okresem szczególnie korzystnym dla rozwijania umiejętności manualnych oraz technicznych. W takim działaniu, które zawsze dzieci interesuje, rozwija się myślenie praktyczne, techniczne oraz konstrukcyjne i organizacyjne. Powszechnie wiadomo, iż dzieci chętnie wypowiadają się przy pomocy zróżnicowanych materiałów i przedmiotów, poznając ich nazwy, właściwości, a także w pewnym zakresie technologię, wykonując przy tym różne przedmioty. Uczniowie zatem montują z gotowych elementów poszczególne konstrukcje. Skutkuje to tym, iż poznają przy tym określoną budowę podstawowych narzędzi, jak i również ich przeznaczenie czy sposoby zabezpieczania przed uszkodzeniem bądź sposoby właściwego i bezpiecznego posługiwania się nimi. Mając na uwadze znaczenie techniki można zaznaczyć, że daje duże możliwości kształtowania osobowości oraz charakteru dziecka, korelując działalność praktyczną z myśleniem: umożliwia danemu uczniowi uczestniczenie w tak zwanym pełnym procesie poznawania. Pozwala to uczniowi rozwijać możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, dlatego dokładne spostrzeżenia i doświadczenia warunkuje proces kształtowania się pojęć. Podstawy rozwoju tak zwanych procesów abstrahowania, rozwija pomysłowość oraz kreatywność, a także pozwala uczniom możliwość stosowania i sprawdzenia wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach – dzieje się tak również przy pomocy telefonów komórkowych. Przygotowuje do prawidłowego wykonywania niektórych czynności na przykład obsługi urządzeń technicznych, prawidłowego oraz bezpiecznego stosowania prostych narzędzi, rozwija różne sprawności, dokładność, koordynację ruchów i wpływa na rozwój tak zwanych drobnych mięśni rąk, uczy racjonalnego organizowania pracy i wdraża uczniów do pewnego korzystania z różnych form informacji technicznej, oraz daje możliwość kształtowania określonych cech charakteru dzieci. Ważnym zadaniem jest korelowanie treści programowych techniki z wieloma zadaniami z zakresu innych edukacji, na przykład edukacją polonistyczną, czy matematyczną i przyrodniczo-społeczną. Nauczanie przy pomocy telefonów komórkowych wspomaga zatem w odkryciu zagadnień programowych z obszaru techniki i odwrotnie. W takim momencie występuje realizacja identycznych celów, ale innymi formami i metodami nauczania-uczenia się. W zakresie edukacji polonistycznej uczniowie poznają znaczenie ładu, ale istotę sprawy zrozumieją dopiero wtedy, gdy nauczą się zachowywać porządek w praktycznym działaniu. Dzieje się to na wycieczkach w obszarze edukacji przyrodniczo-społecznej dzieci zauważą i nauczą się oceniać przejawy ładu albo zaniedbań i również spostrzegawczości. Nauka techniczna na szczeblu nauczania zintegrowanego odgrywa niesamowicie ważną rolę w zakresie wychowania oraz kształcenia przez odpowiednio dobrane oraz realizowane treści programowe, w tworzeniu których bardzo istotne miejsce zajmują wykonanie takich zadań technicznych. Zadania techniczne stanowią bez wątpienia podstawową formę realizacji treści programowych techniki. W prowadzeniu nauczania zintegrowanego ważne staje się rozwijanie tak zwanego odruchu badawczego. Zatem jednym ze źródeł takiego rosnącego zainteresowania omawianej dydaktyki techniki eksperymentowaniem uczniów staje się dążenie nowoczesnej szkoły do ograniczenia podawanych przez nauczyciela oraz podręczniki szkolne informacji o szeroko pojętej otaczającej rzeczywistości, a zwiększenia nauki poprzez poznawanie, badanie oraz odkrywanie. Podsumowując w aspekcie telefonów komórkowych szczególnie istotne znaczenie zadań eksperymentalno – badawczych polega na upodabnianiu i zachęceniu do procesu uczenia się techniki oraz do poznawania tego świata czyli rozwijaniu zdolności, zainteresowań i umiejętności poznawczych, jak i również stwarzania dogodnych warunków do wszelkiego rozwijania aktywności zróżnicowanych sfer osobowości ucznia bądź dawaniu bogatych możliwości wielostronnego wiązania poznania oraz działania technicznego. Czynności badawcze mogą wystąpić tak naprawdę na każdej części lekcji. W części wstępnej na pewno będą one związane z swoistą analizą zadania. Natomiast w części podstawowej lekcji czynności takie będą w większości przypadków miały związek z licznymi czynnościami montażowymi.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.