Telefony komórkowe – szansą na lepsze jutro

Aplikacje w telefonach komórkowych – to jest właśnie to co przyda się w dniu codziennym. Można tak naprawdę dowiedzieć się na każdy temat. Systematyczny proces pozwala specjalistom do spraw marketingu wykrywać i oceniać sprzyjające okoliczności mogące ułatwiać osiąganie ogólnych celów, a także pojawiające się zagrożenia, które mogłyby pokrzyżować te starania. Stanisław Sudoł pisał, że planowanie jest projektowaniem przyszłości, jakiej pragniemy oraz skutecznych środków jej realizacji. Poza tym plany wyznaczają cele organizacji i określają najlepszy sposób ich osiągnięcia. J. A.F. Stoner uważał, że planowanie stanowi szczególny rodzaj podejmowania decyzji, zajmujący się tą konkretną przyszłością, jakiej menedżerowie pragną dla swojej organizacji. Planowanie powinno być rozumiane i traktowane jako sformalizowany sposób zapewniania przedsiębiorstwu możliwie najbardziej korzystnej pozycji i warunków działania na rynku w bliskiej i dalszej przyszłości – takie informacje można pozyskać dzięki aplikacjom mobilnym w naszych telefonach komórkowych.


Oczywiście, planowanie działalności przedsiębiorstwa musi uwzględniać przede wszystkim przewidywane sytuacje w jego otoczeniu oraz być w zgodzie z jego misją. Powszechnie wyróżnia się planowanie bieżące oraz strategiczne. Różnice między nimi zwięźle formułuje. Przedmiotem planowania są produkty, usługi, ceny, dystrybucja i promocja. Plan nie jest zbiorem i opisem tego, co przedsiębiorstwo chce robić i osiągnąć, w okresie objętym planowaniem, lecz tego co może robić w swych wewnętrznych i zewnętrznych warunkach działania, przy posiadanych zdolnościach ich korzystnego ukierunkowania i zmiany. Zakres i szczegółowość planowania, a co za tym idzie stopień złożoności procesu planowania, koniecznych metod diagnozy i prognozy elementów i czynników tworzących ramy i warunki działania przedsiębiorstwa są zależne od jego wielkości, znaczenia celów i zamierzeń oraz strategii ich osiągania. Plan jest tym ambitniejszy, im mniej powtarza kontynuacje dotychczasowych tradycyjnych metod i sposobów działania oraz w im większym stopniu wnosi oryginalne zamierzenia innowacyjne produktów i innych elementów w możliwie pełnym zakresie działalności przedsiębiorstwa. Analizując procesy planowania, zwłaszcza strategicznego, a więc długookresowego, wysuwa się różne zastrzeżenia. Plany takie opracowuje się bowiem przede wszystkim na podstawie przewidywanej sytuacji w otoczeniu przedsiębiorstwa, a więc spodziewanych w nim zmian. T. Sztucki pisze, że planowanie jest przeciwieństwem działania powodowanego przez przypadek, a także wystąpienie pewnych sytuacji czy okoliczności wymagających improwizowanego sposobu postępowania, nie wybierającego z reguły w bliższą, a tym bardziej dalszą przyszłość. Proces planowania sprzyja rozwiązywaniu wielu ważnych problemów przedsiębiorstwa, ponieważ: ujawniają się dziedziny i rodzaje działalności, które nie były dotąd właściwie doceniane, a mogą przynieść liczące się korzyści, planowanie wymusza wydłużanie perspektywy zamierzeń przedsiębiorstwa i formułowanie strategii długookresowego rozwoju. W toku planowania następuje konkretyzacja analizy i oceny projektowanej produkcji nowych wyrobów, podejmowania nowych usług oraz rozszerzania i doskonalenia dystrybucji, co zwiększa szanse odniesienia sukcesu i osiągnięcia zamierzonych rezultatów umacniających pozycję przedsiębiorstwa na rynku oraz wymaga współdziałania zespołu pracowników w tworzeniu koncepcji, wysuwaniu pomysłów, proponowaniu niekonwencjonalnych sposobów postępowania co sprzyja ich integrowaniu i skupianiu działalności na szczególnie ważnych zamierzeniach i kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa. Wynikiem takiego sformalizowanego procesu jest plan marketingowy, dokument obejmujący ustalony okres i stanowiący podsumowanie tego, czego specjalista ds. marketingu dowiedział się o rynku, co zamierza osiągnąć za pomocą marketingu i w jakiś sposób chce to zrobić. W przeszłości planowanie marketingowe było często,,zamykane w murach” działu marketingu, gdzie sporządzono plan, który był następnie przeglądany i korygowany przez kierownictwo, a w końcu przekazywany działowi sprzedaży i innym jednostkom organizacji. Dziś jednak planowanie marketingowe w większej mierze opiera się na ogólnoorganizacyjnej współpracy i oddolnym zaangażowaniu. Plan marketingowy jest początkiem działań mających zapewnić przedsiębiorstwu sukcesy na rynku, co wymaga przekształcenia planu w zespół akcji nakierowanych na osiąganie celów i zamierzeń, sprowadzających się do pozyskiwania nabywców zainteresowanych produktami i usługami przedsiębiorstwa. Poza tym realizacja planu marketingowego nie może ograniczać do jego autorów ani do zakresu zadań działu marketingu. Wykonawcą planu jest bowiem całe przedsiębiorstwo, a zwłaszcza te działy i komórki organizacyjne, które są związane bezpośrednio z tworzeniem i doskonaleniem produktów i kanałów dystrybucji, obniżaniem kosztów dla ustalania atrakcyjnych cen towarów i usług oraz projektowaniem promocji, a więc ze sferą taktyki planu marketingowego wynikającego z misji i strategicznych celów przedsiębiorstwa. Zgodnie z zapisem T. Sztuckiego plan marketingowy zajmuje wyróżniające miejsce w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa.
Współczesna gospodarka charakteryzuje się znaczną niestabilnością. Postępująca globalizacja dodatkowo przyśpiesza tempo zmian w szeroko rozumianym otoczeniu przedsiębiorstw. W związku z tym coraz większego znaczenia nabiera konstruowanie i stosowanie instrumentów umożliwiających sprawne funkcjonowanie w tak niesprzyjających warunkach. Jednym z nich jest biznesplan – zbiór uporządkowanych celów i wynikających z nich zadań oraz sposobów realizacji, sporządzony w formie pisemnego dokumentu. Prawidłowo opracowany biznesplan pozwala przedsiębiorcom wytyczyć i utrzymać właściwy kierunek rozwoju przedsięwzięcia. Przechodząc do biznesplanu należy stwierdzić, że prawidłowo opracowany biznesplan pozwala przedsiębiorcom wytyczyć i utrzymać właściwy kierunek rozwoju przedsięwzięcia. Zatem telefony komórkowe są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.