Szkoła w obliczu aplikacji dostępnych w telefonach komórkowych

Szkoła powinna dawać z jednej strony swobodę, a z drugiej więcej rygoru. Jednak jeżeli chodzi o aspekt pozytywny to warto również używać aplikacji w telefonach komórkowych, które są ogromną pomocą. Brzmi to jak sprzeczność, ale tylko pozornie. W pewnych momentach dobre rozwiązania przestają być skuteczne i powinny być zastosowane nowe. Jednak zależne to jest i od ucznia, jak i nauczyciela. Nauczanie powinno być dostosowane między innymi do wieku, jak i również do sprawności psychoruchowej. Szkole w szczególności sprzyja aspekt stabilności. Wskazuje się, że okoliczności zewnętrzne sprawiają, iż rozwiązania przyjęte w obszarze systemu edukacji przestają jednak być skuteczne, czyli wbrew staraniom nauczycieli bądź uczniów.

W takiej sytuacji zachodzi jednak potrzeba zaprojektowania oraz wdrożenia zmian, które zapewnią lepsze efekty kształcenia. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych czy tempa uczenia się. Nauka jest celową działalnością człowieka w celu wyjaśnienia świata, w którym żyje człowiek. To właśnie nauka pozwala nam zrozumieć wszystko to co nas otacza – aplikacje są również stworzone pod względem edukacyjnym. Wszystko zawarte jest w określonych podstawach programowych, które są przygotowane dla każdej grupy wiekowej. Zachęca to jednocześnie do pogłębiania w wzbogacania określonych kwestii. Ogólnie można określić naukę jako wyspecjalizowaną działalność poznawczą zmierzającą do obiektywnego poznania i zrozumienia rzeczywistości przyrodniczej i społecznej oraz do stworzenia przesłanek użycia zdobytej wiedzy w odniesieniu przekształcenia występującej rzeczywistości zgodnie z zaistniałymi potrzebami człowieka. W PWN kategoria nauki jest przedstawiona według kilku aspektów, a są to mianowicie: aspekt historyczno-geograficzny, statyczny, dynamiczny, treściowy i metodologiczny, a następnie strukturalny bądź systemowy czy aksjologiczny, psychologiczny, socjologiczny, prawny, ideologiczny, polityczny, ekonomiczny. Już z tego krótkiego przeglądu wynika, że pojęcie nauka jest niezwykle trudna do określenia, ponieważ jest wieloznaczny. Minister edukacji określa zakres celów oraz treści kształcenia w rozporządzeniu o podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podstawa programowa precyzyjnie mówi, czego dana szkoła jest jednak zobowiązana przygotować ucznia o wszelkich przeciętnych uzdolnieniach na danym etapie kształcenia, zachęcając jednocześnie do wzbogacania i pogłębiania treści nauczania. Nie da się jednak ukryć, że w szkolnictwie dzieje się źle. Zaznaczmy, że agresja w budynkach szkolnych się nasila i opiekunowie muszą działań i nauczać kwestii zagrożeń panującego bezpieczeństwa. O tym, że w szkole polskiej nie wszystko dzieje się tak jak powinno, rodzice i uczniowie sygnalizowali od dawna. Obecnie kwestie bezpieczeństwa w szkołach reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31. 12. 2012 r. w sprawach bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W tekście tego aktu prawnego mowa jest przede wszystkim o rodzajach i definicjach wypadków oraz podane są procedury postępowania w wypadkach osób powołanych pod opiekę szkoły przez minione lata szkoła izolowała się od zagrożeń, które czyhały na uczniów na zewnątrz. Tymczasem szkolna przestępczość z boiska szkolnego przeniosła się do jej wnętrza. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum został opracowany zgodnie z wymaganiami podstawy programowej zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Po raz pierwszy, w sposób zorganizowany, uczeń gimnazjum przystępuje do realizacji zagadnień ratowania życia. Realizując treści tego modułu poszczególni uczniowie nabywają umiejętności oceniania danej sytuacji oraz wynikających z niej zagrożeń, nauczą się zasad ratowania życia i zdrowia poszkodowanych. Jest tu mowa o dbaniu o bezpieczeństwo świadków zdarzenia oraz poznają procedury postępowania ratowniczego w różnych urazach. Jak zauważają autorzy Breitkopf oraz Czyżow moduł drugi to omówienie zagrożeń życia oraz zapobieganie im. W module tym, uczeń zapozna się z rodzajami różnorodnych zagrożeń, pozna zasady postępowania i sposoby zapobiegania zagrożeniom. Głównym celem zajęć edukacyjnych jest uświadomienie uczniom skutków zagrożeń, wdrażanie uczniów do racjonalnych zachowań, przestrzegania procedur bezpieczeństwa oraz zrozumienia głównych mechanizmów wpływających na podejmowanie decyzji o rozpoczęciu akcji ratowniczych. Modułów programu nauczania jest kilka. Do głównych zaliczamy pierwszą pomoc w nagłych przypadkach, zagrożenia życia i zapobieganie im oraz ochrona ludności. W skład pierwszego wchodzą w szczególności: istota udzielania pierwszej pomocy, pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach; łańcuch ratunkowy – czy masz prawo go zerwać?, tamowanie krwotoków, ocena stanu poszkodowanych, postępowanie we wstrząsie pourazowym, postępowanie podczas zasłabnięć i utraty przytomności, urazy kostno stawowe, pierwsza pomoc w zaburzeniu oddychania i krążenia, wpływ wysokich temperatur na organizm człowieka. W związku z powyższym uczniowie powinni również uczyć się dzięki aplikacjom dostępnym w telefonach komórkowych. W module tym przewidziane są również wpływy niskich temperatur, oparzenia chemiczne, postępowanie w chwili zatrucia, postępowanie w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia, jak i również pierwsza pomoc w wypadku drogowym. Kolejnym z wymienionych modułów są zagrożenia życia i zapobieganie im. W skład ich wchodzą zagrożenia powodziowe, zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi, zagrożenia pożarowe, źródła promieniowania jądrowego i jego skutki, jak i również zagrożenia związane z działalnością człowieka. Zatem powinniśmy pamiętać, żeby wyposażyć się w dobre telefony komórkowe.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.