Systemy logistyczne w odniesieniu do telefonów komórkowych

W dzisiejszych czasach telefony komórkowe dają nam wiele możliwości. Jedną z nich jest aspekt, że można ich używać do kontroli systemów logistycznych.
Systemy logistyczne są systemami otwartymi, gdyż ich elementy występują w relacji do otoczenia systemu. Przykładowo, element logistycznego serwisu pozostaje w związku z czynnościami produkcji, dostaw i zaopatrzenia danego przedsiębiorstwa oraz innych przedsiębiorstw. System logistyczny może obejmować także logistyczne procesy między przedsiębiorstwem a jego dostawcami i klientami jako partnerami łańcucha tworzenia i dostarczania wartości logistycznych. Przedstawienie i zorganizowanie procesów logistycznych w postaci systemu logistycznego pozwala na analizę tego systemu z punktu widzenia jego zachowania.

Zachowanie systemu logistyki jest wynikiem współdziałania wszystkich elementów systemu, zarówno między sobą, jak i z otoczeniem systemu. Pojęcie systemu jest w różnorodny i niejednoznaczny sposób definiowane. Analiza rynków zaopatrzeniowych, choć pracochłonna, nie stanowi zasadniczego udziału w procesie organizacji zaopatrzenia. Jest to czynność pierwotna ze względu na dużą stałość źródeł zaopatrzenia przedsiębiorstwa. W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw sprowadza się ona do ciągłej obserwacji rynków zaopatrzeniowych. Systemy logistyczne to bez wątpienia celowo zorganizowane oraz zintegrowane w określonym obrębie pewnego układu gospodarczego liczne przepływy materiałów oraz produktów czy odpowiadających im informacji bądź umożliwiające taką to optymalizację zarządzania licznymi łańcuchami dostaw.
Podstawowa problematyka związana z identyfikacją i kształtowaniem systemu logistycznego sprowadza się przede wszystkim do zdefiniowania struktury tego systemu oraz określenia związków między nim a elementami przedsiębiorstwa. Brak wyraźnych kryteriów wyodrębnienia i strukturyzacji systemu logistycznego może doprowadzić do tego, że podstawowe związki między elementami systemu a jego otoczeniem nie będą uwzględnione. Wynikiem realizacji procesów zaopatrzeniowych jest przepływ materiałów od dostawców do magazynów zaopatrzeniowych przedsiębiorstwa. Na model budowy systemu zaopatrzenia powinny składać się następujące elementy (etapy): planowanie zaopatrzenia, specyfikacja źródeł dostaw, zarządzanie relacjami z dostawcami, analiza relacji trade-off między kosztami transportu i zapasów, implementacja systemu oraz monitorowanie i doskonalenie systemu zaopatrzenia. Chodzi o zabezpieczenie czasowo – przestrzennej dostępności tak zwanych materiałów bezpośrednio produkcyjnych to jest surowców, produktów i półfabrykatów utrzymujących przedsiębiorstwa w stanie gotowości produkcyjnej. Konkretnie chodzi o zagwarantowanie kompletności, jakości i terminowości dostaw materiałów zaopatrzeniowych, warunkujących proces produkcyjny. W wyniku realizacji procesów zaopatrzeniowych wymienione dobra przepływają od dostawców działających w rynku materiałowym do licznych magazynów zaopatrzeniowych danego przedsiębiorstwa. Zaznacza się, że tradycyjne systemy zaopatrzeniowe są ukierunkowane w szczególności na to, żeby zapasy odtwarzać po zaistnieniu ogromnego rozchodu i sprowadzającego taki to zapas do dość niskiego poziomu. Zaopatrzenie, a więc nabywanie od zewnętrznych organizacji niezbędnych dóbr w celu wspierania działań operacyjnych firmy – to proces o dużym znaczeniu, blisko powiązany z logistyką ze względu na konieczność wprowadzania nabywanych dóbr i usług do łańcucha dostaw w ściśle określonych ilościach i we właściwym czasie. Zaopatrzenie jest również ważne z uwagi na jego koszty – te mogą stanowić od 60 do 80 procent przychodów organizacji. Ze względu na coraz bardziej strategiczny charakter zaopatrzenia jego nadrzędnego celu nie stanowi już tylko uzyskiwanie możliwie najniższych kosztów. Zaopatrzenie jest silnie powiązane z logistyką, ponieważ każde nabyte dobro musi zostać przetransportowane do konkretnego celu- we właściwej ilości i w odpowiednim czasie. Usługi logistyczne mogą stanowić ważny element działań organizacji związanych z zaopatrzeniem. Proces zaopatrzenia bardzo istotny ze względu na to, że związane z nim koszty mogą stanowić od 60-80 procent przychodów organizacji. W fazie zaopatrzeniowej procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, podobnie jak w pozostałych fazach są nieustannie tworzone zapasy surowców, materiałów, części kooperacyjnych, podzespołów. Na problem decyzji wyboru towaru przez konsumentów zwraca się ostatnio większą uwagę, jako na ostateczny efekt coraz bardziej kosztownego marketingu. W tym kontekście nie używa się wprawdzie określenia,,marketing zakupu”, bo w końcu nietrafiony zakup jest,,tylko” wynikiem nieostrożności i osobistą stratą konsumenta niepowodującą takich ujemnych następstw, jak nietrafione zakupy przedsiębiorstw. Ale też się podkreśla, że w ramach postępu technicznego i rozwoju rynku, konsument staje przed tak bogatą ofertą, nieustannie reklamowanych, substytucyjnych produktów, iż,,musi” dokonywać ich selekcji i wyboru. Bezpośrednie związki logistyki zaopatrzenia z rynkiem akcentuje się poprzez używanie terminu marketing zakupów. Znaczenie wydatków na zaopatrzenie powodowało w przeszłości, że głównym celem wielu organizacji było pozyskiwanie jak najtańszych dostawców; często dostawcy ci ścierali się ze sobą w,,ostrej” rywalizacji, w której firma oferująca najniższą cenę mogła zawrzeć z kupującym umowę na nie dłużej niż trzy lub sześć miesięcy. Podsumowując, jeżeli pracujemy w logistyce / zaopatrzeniach to powinniśmy wyposażyć się w dobry telefon komórkowy z dotykowym panelem. Wskazano również, że telefon komórkowy będzie pomocny w fazie zaopatrzeniowej procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, podobnie jak w pozostałych fazach są nieustannie tworzone zapasy surowców, materiałów, części kooperacyjnych, podzespołów. Na problem decyzji wyboru towaru przez konsumentów zwraca się ostatnio większą uwagę, jako na ostateczny efekt coraz bardziej kosztownego marketingu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.