Przełom XX i XXI wieku w telefonach komórkowych – informacje do pobrania

Na podstawie informacji z telefonu komórkowego przełom XX i XXI wieku jest okresem gruntownych przemian zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej, w których wyniku wiele krajów dołączyło do rzeszy państw o występującym ustroju demokratycznym. Budowa systemu rządów demokratycznych jest jednak procesem ciągłym i długotrwałym, a występująca wielość czynników często zaburza jego prawidłowy przebieg. Oprócz problemu narastających nierówności społecznych, jednym z podstawowych obserwowanych zagrożeń jest znaczący wzrost zachowań korupcyjnych- można takie dane uzyskać dzięki pobraniu odpowiednich aplikacji w telefonie komórkowym. Korupcja jest występkiem wynikającym ze słabości natury ludzkiej, chociaż czasem znajduje racjonalizację w braku uznania przez społeczeństwo legitymacji państwa.

Należy jednak zauważyć, iż poszczególne państwa różnią się między sobą często znacznie pod względem poziomu korupcji; także w tym samym kraju, w różnych okresach korupcja może występować z niejednakowym nasileniem. Korupcja stanowi obecnie także w Polsce bardzo duże zagrożenie w sferze życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Jej efektem są duże straty ekonomiczne, przekraczające rozmiary szkód wywołanych przestępczością tradycyjną oraz szkody społeczne spowodowane zastraszeniem i korupcją jakich jeszcze nie notowano w kraju. Podziały polityczne, granice i suwerenność terytorialna państw od dawna były przeszkodą dla efektywnego zwalczania przestępczości. Kompetencje policji, służb granicznych, imigracyjnych, sądów czy wymiaru sprawiedliwości zawsze ograniczały się do terytorium jednego państwa. Sytuacja ta sprzyjała przestępcom korzystającym z rozwoju sieci transportowych i postępu technologicznego. Śledząc zapisy historii, jak i również doświadczenia jakie przyniosła nam pierwsza wojna światowa, a przede wszystkim wspomnienia po okrucieństwach poparły w dużym stopniu rozwój prawa humanitarnego oraz uregulowanie kar prawnych, gdy dochodzi do złamania praw człowieka. W wyszukiwarkach w telefonach komórkowym znaleziono informacje, że dzisiejsze grupy przestępcze (grupy korupcyjne) nie ograniczają się do określonego terytorium, lecz często mają zasięg ponad graniczny. Ich bronią przestał być pistolet. Dla realizacji celów wykorzystują korupcję i wpływy urzędnicze. Walka z tak ukształtowaną przestępczością zorganizowaną stanowi poważne wyzwanie dla organów ścigania – w tym przypadku głównie CBA. W sposób ciągły i dynamiczny następują procesy powstawania i zanikania grup przestępczych. Można powiedzieć, że ten obszar społeczeństwa stale organizuje się dzięki aktywności jego członków. Co więcej, zawsze na miejsce zlikwidowanych grup przestępczych pojawiają się nowe. Znajdują się one na różnych etapach i poziomach budowy swojej struktury wewnętrznej.
Interpol – to właśnie ta organizacja pomaga w walce z korupcją na arenie międzynarodowej. Współpraca między państwami członkowskimi ukazywanego Interpolu powinna się opierać na określonych zasadach respektowania suwerenności państwowej, egzekwowania przepisów prawa karnego, powszechności, równości wszystkich państw, współpracy z innymi agencjami i elastyczności metod pracy. Do tej pory najważniejszą komórką Interpolu został uznany oddział II. Komórka ta jest podzielona na działy, które zajmują się określonymi obszarami zaliczanymi do działalności przestępczej.
Z korupcją walczy się, zmieniając środowisko, w którym ono istnieje, a nie ograniczając jej określone sytuacje. Postuluje więc wprowadzenie systemu dobrego i skutecznego rządzenia państwem poprzez osiągnięcie stabilności ekonomicznej, racjonalnego systemu wolnego rynku, demokratyzację oraz skuteczne rozliczanie rządu. Natomiast ostatnie podejście polega na budowaniu tak zwanego systemu prawości traktowanego jako koncepcyjne i praktyczne narzędzie do budowania programów i projektów przeciwdziałających korupcji. System ten powinien zawierać zestaw celów oraz sposobów działań zapisanych w strategiach poszczególnych, kluczowych dla systemu instytucji lub sfer aktywności. Należy pamiętać aby filary systemu powinny funkcjonować w sposób skuteczny, ale niezależnie odsiewie, wzajemnie na siebie oddziaływać w zakresie dwóch oddzielnych, lecz wzajemnie się uzupełniających celów. Pierwszym z nich jest walka z aspektem korupcji pod względem walki z złym rządzeniem i nieetycznym zachowaniem, drugim podnoszenie poziomu rządzenia poprzez wzrost uczciwości prawości w życiu publicznym. Faktem jest, że system prawości rozwiązuje problem korupcji w sektorze publicznym w ramach procesów rządowych oraz dzięki szerokiemu uczestnictwu społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i środków masowego przekazu. W ten sposób działania przeciwko korupcji jest inicjowane oraz wspierane nie jedynie przez polityków i decydentów, ale także przez obywateli. J. Wasilewski pisze, że mnożenie instytucji kontrolnych, kiedy nie ma wśród rządzących woli, by korupcję ograniczyć, jest działaniem pozornym. Nawet jednak, kiedy wola taka istnieje, konieczne jest, by władza polityczna dysponowała odpowiednimi instrumentami, co nie zawsze ma miejsce. Należą do nich dobre ustawodawstwo, względnie sprawny wymiar sprawiedliwości, a także istnienie w administracji tak zwanych wysp czystości, które nie są opanowane przez korupcję. Do tego czasu badacze zajmujący się rozwojem gospodarczym przyjmowali, iż w sytuacji istnienia nieefektywnych struktur polityczno – administracyjnych, a cechowało to większość krajów rozwijających się, korupcja jest jedynym sposobem pokonania barier, jakie dla rozwoju gospodarki stwarza państwo. Poza tym korupcja, jak każda inna forma przestępstwa, zakłada działanie przeciwko instytucji. Działania takie znajdują często uzasadnienie w różnych wartościach: lojalności wobec przyjaciół lub rodziny, a nawet w realizacji zasad etycznych, którą łamią formalne reguły postępowania. Zatem warto jest pobrać odpowiednie aplikacje na telefon komórkowy, żeby dowiedzieć się istotnych informacji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.