Praca w logistyce, a telefon komórkowy

Ustalenie harmonogramu zakupów, który precyzyjnie określa co, kiedy i w jakiej ilości będzie potrzebne, aby zapewnić ciągłość produkcji, jest podstawą prowadzenia każdej działalności produkcyjnej – można tutaj użyć idealnych na te czasy aplikacji na telefony komórkowe. Zakupy odpowiednich dóbr, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości, po odpowiedniej cenie. Autor tego cytatu podkreśla ponadto, że warunkiem dokonywania prawidłowych zakupów jest włączenie,,menedżerów zakupu” – czyli zaopatrzeniowców – do,,procesu podejmowania decyzji we wszystkich fazach powstawania produktu”. Inny sposób definiowania celu i metod dokonywania zakupów przez przedsiębiorstwo nie zmienia jednak podstawowego zakresu zadań, jaki determinuje konieczność tworzenia systemu zasilania produkcji w surowce i materiały.

Płaszczyzny, na których rozgrywają się działania mieszczące się w pojęciu marketingu zakupów, są w znacznym stopniu odwrotnością działań podejmowanych w ramach marketingu sprzedaży. Koszty materiałów stanowią w przemyśle i budownictwie 40-80% całkowitych kosztów wytworzenia wyrobu – takie informacje uzyskamy instalując odpowiednią aplikację na nasze telefony komórkowe. Jest to największa,,płaszczyzna” możliwości zmniejszenia kosztów, w praktyce decydująca o efektywności produkcji i poziomie cen wytwarzanych towarów. Strategia zakupów powinna więc między innymi uwzględniać problematykę efektywności zaopatrzenia, procesów logistycznych i produkcji jako podstawy racjonalizacji kosztów wytwarzania wyrobu, umożliwiającej wzrost jego cenowej konkurencyjności na rynku. Marketing zakupów we współczesnych przedsiębiorstwach ma ścisły związek z logistyką, stosowaną w organizacji procesów zasilania materiałowego produkcji także z racji jej wpływu na długość dróg i czas transferu kupowanych dóbr. Właśnie precyzja i pewność realizacji terminów dostaw z częstotliwością dostosowaną do produkcyjnych potrzeb odbiorcy i pozwalającą na jego funkcjonowanie przy utrzymywaniu minimalnych zapasów jest – szczególnie u producentów przemysłowych o wielkoseryjnej lub masowej skali produkcji – często decydującym czynnikiem dokonywanego wyboru dostawcy. Dla sprawdzenia potencjalnego dostawcy w ramach działań składających się na marketing zakupów, wykorzystuje się często także wyniki wywiadu gospodarczego, prowadzonego własnymi siłami potencjalnego nabywcy, lub przez wyspecjalizowane firmy. Podczas wyboru źródła należy pamiętać, iż logistyczne procesy zaopatrzenia w istotnym stopniu rzutują na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Przedstawia się, że tradycyjne systemy zaopatrzeniowe w wielu sytuacjach ukierunkowane są na to, żeby zapasy odtwarzać jednak niezwłocznie już po zaistnieniu ogromnego rozchodu, sprowadzającego zapas do niskiego poziomu. Zaopatrzenie, a więc nabywanie od zewnętrznych organizacji niezbędnych dóbr w celu wspierania działań operacyjnych firmy – to proces o dużym znaczeniu, blisko powiązany z logistyką ze względu na konieczność wprowadzania nabywanych dóbr i usług do łańcucha dostaw w ściśle określonych ilościach i we właściwym czasie. Zaopatrzenie jest również ważne z uwagi na jego koszty – te mogą stanowić od 60 do 80 procent przychodów organizacji. W krajowej literaturze ekonomicznej brak jest dotychczas kompleksowego opracowania traktującego o kosztach procesów logistycznych. Istnieje wiele opracowań cząstkowych, w których są omawiane różne elementy kosztów, składające się na koszty procesów logistycznych. Na naszych telefonach komórkowych uzyskamy również informację, iż klasyczną metodą zarządzania zapasami jest model stałego cyklu zamawiania. Jest to jedna z procedur realizacji zamówień. Jego istota polega na uzupełnieniu zapasów w stałych odstępach czasu. Jeżeli tym odstępem czasu będzie tydzień, to każdego tygodnia w określonym dniu osoba odpowiedzialna w Colian Logistic będzie składać zamówienie na potrzebny materiał czy sprzedawane wyroby. Sprawą otwartą pozostaje natomiast kwestia wielkości zamawianej partii. Aby ją określić pracownik musi przed terminem składania zamówienia sprawdzić, jaki jest poziom zapasu danego dobra w magazynie. Oczywiste jest, że gdy jest go mało, trzeba zamówić większą ilość, a gdy rozchód był niewielki i zapas jest duży, zamówienie będzie odpowiednio małe. Ustalenie harmonogramu zakupów, który precyzyjnie określa co, kiedy i w jakiej ilości będzie potrzebne, aby zapewnić ciągłość produkcji, jest podstawą prowadzenia każdej działalności produkcyjnej. W firmie Colian Logistic proces realizacji zamówień, jak i procedur zakupów uruchamiany jest przez przyjazd środka transportu z dostawą od producenta. Dostawy są zazwyczaj realizowane w godzinach od dziesiątej do piętnastej. Po przyjeździe samochodu kierowca sygnalizuje swoje przybycie kierownikowi magazynu i magazynierzy rozpoczynają rozładunek pojazdu. Pracownik biura magazynu odczytuje numer zamówienia z dokumentu dostawy, następnie odszukuje to zamówienie w module zakupy systemu informatycznego. Nanosi ewentualne korekty, wynikłe w czasie kontroli ilościowo – jakościowej dostawy. Ważnym elementem jak podaje Colian Logistic jest opracowanie systemu dystrybucji produktów dostarczanych nabywcom w odpowiedniej ilości, asortymencie oraz jakości, jak i również we właściwym czasie i miejscu. Opracowywanie zamówienia odnosi się do czasu, jaki upływa od momentu otrzymania zamówienia przez sprzedawcę aż do momentu, gdy odpowiednia jednostka otrzyma polecenie jego realizacji. Postęp technologiczny pozwolił Colian Logistic na komputeryzację wielu aspektów systemów przetwarzania zamówień. Na przykład formularze zamówień, zarówno drukowane, jak i elektroniczne, zaprojektowane są w sposób umożliwiający ich komputerowe przetwarzanie zarówno przez klienta jak sprzedawcę. Zatem pracując w branży logistycznej warto jest zainstalować odpowiednią aplikację w naszym telefonie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.