Pozytywne aspekty telefonów komórkowych

Największy w historii kryzys finansowy na rynku kredytów hipotecznych doprowadził do podwojenia długu publicznego Stanów Zjednoczonych, załamał zaufanie międzyludzkie, podważył wiarę w sprawiedliwość, a wiele państw wpędził w poważne kłopoty natury ekonomicznej i społecznej. Z powodu kryzysu finansowego oraz bliższych i dalszych jego konsekwencji 22 kraje świata wystąpiły tylko w roku 2010 do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o pomoc finansową, a wiele państw zadaje sobie pytanie, czy aby na pewno to już koniec kryzysu – wtedy ogromną pomocą były telefony komórkowe. Znamienny jest fakt, że w całym przebiegu cyklu spekulacyjnego, kryzysu i jego skutków wykorzystano autorytety, głównie w dziedzinie ekonomii, do kreowania zdania i sądów opinii publicznej.

W wielu wypadkach było to celowe poświadczenie nieprawdy przez prowadzenie mniej lub bardziej zrozumiałych dowodów naukowych. Lawinowo wprowadzony i celowo ukierunkowany, akumulowany przepływ informacji oraz wiedzy doprowadził przecież do meta informacyjnego stworzenia różnego rodzaju tworów naukowych, których błędne teorie funkcjonowały w renomowanych uczelniach świata. Zamiast wyciągnąć głębokie, a nie powierzchowne wnioski z kryzysu, a przede wszystkim ukarać winnych takiego stanu, pokazano, jak można rozmyć odpowiedzialność i uniknąć kary. Z pewnością dla wielu był to jednoznaczny sygnał przyzwalający w pewnym stopniu na działania o charakterze przestępczym, które podane w najbardziej zawoalowanej formie i przy akompaniamencie najlepszych prawników i ekonomistów wykazały słabość państw, a zwłaszcza ich przywódców. Bez znaczenia wydaje się fakt, że w tym samym czasie wiele tysięcy czy milionów osób mogło: stracić dach nad głową, świadczenia emerytalno – rentowe, poczucie bezpieczeństwa oraz wiarę we własne państwo i sprawiedliwość. Mając na względzie typy sytuacji kryzysowych należy mieć na uwadze, ze żadna instytucja nie może nawet marzyć o tym, by przygotować się na każdą ewentualność – o tym można było się dowiedzieć z telefonów komórkowych. Warto jeszcze dodać, że podkreślone wcześniej, umiejętne, czyli profesjonalne przygotowanie do kryzysu polega przede wszystkim na: profesjonalnych analizach problemów stanowiących zagrożenie; opracowanie systemu wczesnego ostrzegania oraz profesjonalnej reakcji na sygnały o zbliżającym się lub o zaistniałym już kryzysie. Wspomniany system wczesnego ostrzegania powinien powodować skuteczne reagowanie, czyli właściwą reakcję na minimalne podejrzenia osób informujących o najmniejszych anomaliach. Profesjonalne działania zobowiązują do uwzględnienia tezy, która powinna być zawsze najbardziej czułym elementem funkcjonowania każdego lidera organizacji, biznesmena czy menedżera, a mianowicie: menedżer nie może dać się zaskoczyć w takich sytuacjach, w których chodzi o bezpieczeństwo jego organizacji. Zachodzące w bankowości rewolucyjne przemiany kształtują nowy obraz oferentów i świadczonych przez nich usług bankowych. Dotychczasowe warunki działania opierały się na rynku ograniczonym przestrzenią, czasem oraz kosztami transakcji, a konkurencja między bankami wykazywała raczej charakter stabilny. Przyznane bankom przywileje egzekucyjne mają za zadanie usprawnienie dochodzenia przysługujących im należności w celu zapewnienia zwrotności powierzonych im środków i tym samym bezpieczeństwa oraz ochrony interesów dysponentów. Jeśli bank otworzy,,długą” pozycję, to narażony będzie na ryzyko spadku stóp procentowych. Ponieważ 6-miesięczny termin przeszacowania wkładów zablokował bankowi możliwość zmiany stopy finansującej, a spodziewany jest znaczny spadek stóp rynkowych, kierownictwo banku może podjąć decyzję finansowania kredytów długoterminowych, oprocentowanych wg stałej stopy procentowej, wkładami krótkoterminowymi. Obecny kryzys finansowy był następstwem kilku współzależności mających źródło w przemianach w sektorze bankowym oraz oddziaływaniu tak zwanych Mega trendów, do których zalicza się globalizację podziału pracy i wiedzy. Wszystkie pojawiające się kryzysy różnią się szczegółami, ale w większości były i są wywoływane tymi samymi przyczynami. Ich przebieg także jest podobny. W sytuacji przegrzewania się gospodarki ceny niektórych aktywów są windowane na poziomy przekraczające zdrowy rozsądek. Irracjonalne wzrosty są postrzegane jako trwałe i oparte na zdrowych podstawach – traktowane wyjątkowo, jakby nie dotyczyły ich prawa fundamentalnej wyceny. Kalendarium kryzysów XX wieku po raz pierwszy miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1907 roku wybuchła panika bankowa. Przechodząc do czasów I wojny światowej zauważono jak potężny kryzys ogarnął państwo niemieckie. Kryzys przeniósł się też szybko do Europy na skutek silnych powiązań gospodarczych. W każdym przypadku kryzysy finansowe były odróżniane od kryzysów bezrobocia, jaki również kryzysów wywoływanych przez wojenną dewastację. Należy również wskazać, że były związane ze zmianą przewidywań. Analizując literaturę przedmiotu zauważamy, że właściciele majątku starali się szybko wyjść z aktywów określonej klasy oraz nabyć aktywa innej klasy. Jak zauważono do tej pory kryzysy pomiędzy sobą różnią się jedynie szczegółami. Jednak w większości są wywołane tymi samymi przyczynami. Również ich przebieg jest podobny. W sytuacji przegrzewania się gospodarki ceny niektórych aktywów są windowane na poziomy przekraczające zdrowy rozsądek. Irracjonalne wzrosty są postrzegane jako trwałe i oparte na zdrowych podstawach. Traktowane wyjątkowo, jakby nie dotyczyły ich prawa fundamentalnej wyceny. Jednak warto zapamiętać, że nie są one zaliczane do jednostek hierarchicznie podporządkowanych oraz wykonujących polecenia organów kierowniczych omawianego banku. Osoby zajmujące się tym problemem zaznaczają, że czynności oraz operacje powinny występować na poziomie krajowym oraz zdecentralizowanym, ale na pewno nie na centralnym. Ciekawostką jest, że Europejski Bank Centralny jest zaliczany do najmłodszych instytucji Unii Europejskiej. W tych aspektach telefon komórkowy jest niezbędny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.