Pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonów komórkowych

J. Marczak to jeden z inicjatorów, którzy wprowadzili nowy termin. Jest tutaj mowa o ochronie i obronie narodowej, która jest również popularna dzięki telefonom komórkowym i pozyskiwaniu najistotniejszych aplikacji (są one bardzo potrzebne również do nauki). Pojęcie obrony narodowej zostało rozszerzone o kwestie ochrony narodowej, czyli zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom niemilitarnym. Uważa, że: bezpieczeństwo narodowe zaliczane jest do najwyższej potrzeby i jest wartością narodu oraz głównym celem działań państwa – to ochrona i obrona narodowa jest funkcją, której celem jest chronić i bronić wartości narodowych przed zagrożeniami – zewnętrznymi i wewnętrznymi, militarnymi i niemilitarnymi.

Zgodnie z analizą tej wypowiedzi ochrona i obrona narodowa stworzyła konieczne oraz niezbędne warunki dla tworzenia działań tworzących bezpieczeństwo narodowe. Zaliczono do nich w szczególności rozwój materialny i kulturalny. Równocześnie ochrona i obrona narodowa stanowi podstawę skuteczności i wiarygodności polityki zagranicznej w tworzeniu zewnętrznych warunków bezpieczeństwa narodowego – dzięki aplikacjom w telefonach komórkowych można właśnie się tego dowiedzieć. Bezpieczeństwo państwa to termin i kryjące się pod nim pojęcie właściwe każdemu państwu, bezpieczeństwo narodowe rozszerza istotę bezpieczeństwa państwa o wartości i potrzeby bliskie jednostce i różnym grupom społecznym, a w konsekwencji działania na rzecz ich realizacji. Poważną wątpliwość budzi zbyt dowolne postrzeganie relacji zachodzących między treścią bezpieczeństwa narodowego a obrony narodowej. Szczytem nieporozumienia jest podejście, w myśl którego stanowią one zupełnie odmienne i wzajemnie niezależne zjawiska. Państwo, by mogło się swobodnie i skutecznie rozwijać, zapewnia ochronę i obronę własnych interesów w taki sposób, aby nikt na drodze ich osiągania nie tworzył przeszkód i utrudnień natury politycznej, militarnej, kulturowej, gospodarczej i społecznej. Zasadniczą formą a jednocześnie funkcją organizacyjną gwarantujących bezpieczeństwo pomyślnego rozwoju narodu jest powszechna ochrona i obrona narodowa. Ochronę i obronę narodową można rozpatrywać co najmniej w kilku znaczeniach. Po pierwsze, jako część organizacji państwa, obejmującą przygotowanie społeczeństwa, sił zbrojnych, zasobów i terytorium do zapobiegania, przeciwdziałania, ochrony i obrony całego narodu przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego. Po drugie, jako podstawową (fundamentalną) misję narodową (państwa) obejmującą zabezpieczenie przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego. Po trzecie, jako podstawową (fundamentalną) strukturę realizacyjną bezpieczeństwa narodowego, obejmującą przygotowanie społeczeństwa, zasobów i terytorium do zapobiegania, przeciwdziałania, ochrony i obrony narodu (interesów narodowych) przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego. Po czwarte, jako realizację konstytucyjnego obowiązku obrony ojczyzny oraz podstawową powinność narodową. Analizując podejście strukturalne zauważono, że obrona narodowa jest przedstawiona jako całokształt środków oraz sił społeczeństwa. Poczynania ich dotyczą bezpośrednio przeciw działań godzących interes narodowy. W ujęciu strukturalnym obrona narodowa to całokształt sił i środków społeczeństwa oraz ich poczynania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w interes narodowy. Można również określić obronę narodową, jako organizację i działalność państwa w zakresie ochrony i obrony przed zagrożeniami interesów narodowych.
Zaznaczyć warto, że każda z omawianych dziedzin bezpieczeństwa nie jest zbiorem odrębnym. Ścisłe związki występujące między nimi sprawiają, że jedynie dla celów poznawczych mogą być rozpatrywane rozdzielnie, lecz jeśli weźmie się pod uwagę zasadniczy podmiot owego bezpieczeństwa – państwo, to dochodzi wówczas do swoistego zjawiska naczyń połączonych. Zgodnie z powyższymi słowami bezpieczeństwo narodowe jest całością, złożoną z różnych zjawisk, sytuacji, stanów rzeczy wzajemnie się uzależniających i wymagających podejścia holistycznego. W takim ujęciu określona sytuacja musi być rozpatrywana przez pryzmat interesów bezpieczeństwa narodowego, a także postrzegana, jako źródło wywołujące konsekwencje w różnych dziedzinach działalności państwa. Zgodnie z myślą Kitlera ochrona i obrona narodowa stanowi sumę wszystkich wojskowych i cywilnych zabezpieczeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa wobec zagrożeń godzących w bezpieczeństwo narodowe.
Unia od chwili powstania charakteryzowała się dużymi ambicjami w sprawach bezpieczeństwa. Jej specyfiką był fakt, że większość członków Unii Europejskiej należała również do NATO. Aktywność Unii była uwarunkowania relacjami na podłożu NATO – Unia Europejska. Najogólniej rzecz biorąc, okres od 1999 r. do 2003 r., w chwili przyjęcia strategii bezpieczeństwa, to czas realizowania wspólnej polityki obronnej bez jasno sprecyzowanego planu i celu. Jednym z ważniejszych elementów stał się komponent wojskowy zorganizowany w ramach Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. W telefonach komórkowych można znaleźć istotne informacje, a między innymi – szczytem nieporozumienia jest podejście, w myśl którego stanowią one zupełnie odmienne i wzajemnie niezależne zjawiska. Państwo, by mogło się swobodnie i skutecznie rozwijać, zapewnia ochronę i obronę własnych interesów w taki sposób, aby nikt na drodze ich osiągania nie tworzył przeszkód i utrudnień natury politycznej, militarnej, kulturowej, gospodarczej i społecznej. Zasadniczą formą a jednocześnie funkcją organizacyjną gwarantujących bezpieczeństwo pomyślnego rozwoju narodu jest powszechna ochrona i obrona narodowa. Ochronę i obronę narodową można rozpatrywać co najmniej w kilku znaczeniach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.