Niezbędność telefonów komórkowych w gospodarce

W Perspektywie Finansowej 2007 – 2013 przewidziano dla Polski ponad 81 mld euro na dofinansowanie projektów prorozwojowych – w tym celu niezbędny był telefon komórkowy dla przedstawicieli. Oprócz projektów prorozwojowych finansowanych w ramach trzech polityk UE na dofinansowanie mogą liczyć też przedsięwzięcia związane z innymi priorytetami Wspólnoty. Mają one charakter uzupełniający. Głównym zadaniem jest wspieranie finansowe międzynarodowych projektów badawczych, służących rozwijaniu międzynarodowej współpracy oraz integracji krajów europejskich w całej szeroko rozumianej sferze badań i rozwoju. Nie służą one tylko wspieraniu samej działalności naukowej.

Ich istotą jest stymulowanie procesu powstawania innowacji oraz ich transferowi do wszystkich organizacji gospodarczych, a także wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju społeczno – ekonomicznego regionów krajów członkowskich UE. Komisja Europejska odgrywa podstawową rolę w procesie programowania ( w tym aspekcie potrzebują dobrych telefonów komórkowych) i absorpcji funduszy UE. Definiuje ona strategiczne wytyczne, a następnie negocjuje oraz zatwierdza dokumenty programowe. Nowe rozporządzenia dotyczące reformy polityki strukturalnej mają na celu większe funkcjonowanie operacji finansowanych z poszczególnych funduszy strukturalnych na założenia strategiczne UE, zwłaszcza na promowanie konkurencyjności i rozwijanie gospodarki opartej na wiedzy, a także na koncentrację na priorytetach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Interwencje funduszy strukturalnych w nowym okresie muszą uwzględniać, iż na zróżnicowanych poziomach krajowych oraz regionalnych, a następnie wspólnotowe priorytety, które to sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi dotyczącemu wzmacnianie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności oraz zatrudnienia, wspieranie integracji społecznej, a także ochronę i podnoszenie jakości środowiska. Największą pomoc mogą otrzymać regiony najmniej rozwinięte, a w szczególności przewiduje się ogromne wsparcie rozwoju również pozostałych obszarów UE – na ten temat można pobrać niezbędne informacje z naszych wyszukiwarek znajdujących się w telefonach komórkowych. Wyróżnia się również cele nowego podejścia do których zostały kolejno zaliczone: uproszczenie przepływów finansowych, koncentracja środków, uproszczenie przepływów finansowych, ograniczenie liczby instrumentów, programowania, uelastycznienie procesu wdrażania, eliminacja trudności wynikających ze zmian interpretacyjnych i z modyfikacji zasad zarządzania w krajach członkowskich oraz delokalizacja, czyli ograniczenie wielu możliwości przenoszenia odpowiedniej działalności produkcyjnej firm w aspekcie przynajmniej jednego określonego kraju członkowskiego, a także do innego kraju członkowskiego. Fundusze strukturalne stanowią jeden z kluczowych elementów integracji europejskiej. W okresie programowania 2007 – 2013 fundusze strukturalne i inne instrumenty finansowe miały za zadanie wspomagać osiąganie następujących trzech celów priorytetowych: konwergencja; konkurencyjność oraz zatrudnienie w określonych regionach oraz europejska współpraca terytorialna. Polityka strukturalna UE jest obecnie niezwykle istotnym elementem realizacji podstawowego celu Unii, jakim jest osiąganie zrównoważonego rozwoju jej wszystkich obszarów, z zachowaniem wewnętrznej spójności ekonomicznej i społecznej. Sukcesywne zwiększanie realnej wartości środków finansowych przeznaczanych w Unii Europejskiej na finansowanie różnorodnych działań i przedsięwzięć z zakresu polityki strukturalnej, realizowanych na rzecz poszczególnych regionów Unii świadczy o tym, że polityka ta ma podstawowe znaczenie w procesie integracji europejskiej. Kryzys społeczno-gospodarczy, jaki rozpoczął się w roku 2008, będzie podstawowym wyzwaniem i obszarem dialogu prowadzonego w ramach debaty europejskiej w nadchodzących miesiącach i latach. Zgodnie z literaturą przedmiotu środki unijne stanowią integralną część systemu środków publicznych. Z kolei wśród środków niepublicznych mogą wchodzić w grę środki stanowiące wkład własny przedsiębiorstwa i/lub organizacji pozarządowych. UE popiera tworzenie konsorcjów międzynarodowych obejmujących możliwie dużą liczbę podmiotów takich jak: jednostki samorządu terytorialnego; przedsiębiorstwa; instytucje naukowe i edukacyjne oraz organizacje pozarządowe. W Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą widnieje informacja, że konieczność tworzenia pewnych aspektów niezakłóconej konkurencji oraz zniesienie odpowiednich form tak zwanego protekcjonizmu oraz automatycznego niwelowania dysproporcji regionalnych i nierówności socjalnych. Analizując początkową fazę integracji europejskiej polityka strukturalna nie była zatem przedmiotem wspólnotowych rozwiązań, a miała bardziej charakter deklaracji. Impulsem do koordynacji i harmonizacji działań z zakresu polityki strukturalnej było powołanie przez Radę Europy w 1958 roku Konferencji znanych Władz Lokalnych, która to jednocześnie zwracała bardzo ogromną uwagę w określonych raportach na niezwykle niekorzystny wpływ występującej integracji europejskiej na rozwój regionalny. Podstawy prawne polityki gospodarczej w Unii Europejskiej ustalono na szczycie w Maastricht. Prowadzenie ogólnej polityki gospodarczej powierzono państwom członkowskim. Uznano ją jednak za sprawę leżącą we wspólnym interesie, zobowiązując członków do ścisłej koordynacji swojej polityki gospodarczej. Oznacza to między innymi, że polityka strukturalna, budżetowa, polityka mikroekonomiczna powstały w kompetencjach państw członkowskich. Mimo zaawansowanej integracji gospodarczej państwa członkowskie Unii Europejskiej różnią się strukturami gospodarczymi i preferencjami politycznymi. W zakresie polityki strukturalnej Unia Europejska dąży szczególnie do zredukowania różnic w rozwoju poszczególnych regionów i zmniejszania zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich, prowadząc politykę regionalną. W związku z czym warto jest zaopatrzeć się w odpowiedni telefon komórkowy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.