Korupcja w telefonach komórkowych – niezbędne informacje

Telefon komórkowy, a korupcja? Chodzi o to, że właśnie dzięki tym urządzeniom możemy dowiedzieć się wiele istotnych kwestii.
Korupcja występuje niemal we wszystkich dziedzinach życia publicznego w Polsce, stanowiąc trwały jego element. Staje się ona plagą, o której mówi się powszechnie. Wyraźne są coraz częściej opinie, że korupcja jako zjawisko negatywne jest bezkarna i trudno jest udowodnić jej praktyki. Z punktu widzenia ekonomicznego przyjmuje się, że korupcja prowadzi do deformacji reguł gospodarki rynkowej – taką informację można znaleźć dzięki naszym telefonom komórkowym (przeglądarkom).


Problem korupcji dotyka wszystkich szczebli władzy i administracji publicznej, ponieważ rodzi się na styku państwa i gospodarki oraz na styku polityki i gospodarki. Relacje zachodzące pomiędzy tymi obszarami są cechą charakterystyczną korupcji. W powszechnym odczuciu zjawisko korupcji powiększa się, a potwierdzają to wyniki badań opinii społecznej. Szczególne cechy korupcji sprawiają, że jest ona trudna do bezpośredniego badania i mierzenia. Zarówno dający, jak i biorący są zainteresowani ukryciem wzajemnej relacji i zatarciem wszelkich śladów. W tej,,rozgrywce” osoba trzecia staje się ofiarą korupcji. Nie dysponuje bowiem żadnymi dowodami na to, że zostały poszkodowane, a czasem w ogóle nie wiedzą, ż ich niepowodzenie czy przegrana są efektem nieetycznych działań innych osób. Rozmiarów korupcji nie oddają ujawnione przypadki przekupstwa, będące przedmiotem prowadzonego postępowania lub stwierdzonego przestępstwa. Stanowią one zaledwie wierzchołek góry lodowej, proceder zarówno w mniemaniu zwykłych obywateli, jak i organów ścigania. W związku z czym warto jest dotrzeć do właśnie takich informacji dzięki naszym telefonom komórkowym.
Sprawowanie funkcji urzędniczych uzależnione jest z wykonywaniem władzy nad obywatelami, wydawaniem decyzji ich dotyczących, regulowaniem dostępu do dóbr rzadkich, a pożądanych. Urzędnicy podejmują codzienne decyzje poddawani są oddziaływaniu trzem wartościom. Faktem jest, że urzędnik tak jak każdy obywatel pragnie zachowywać się godnie, w sposób etyczny, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami postępowania. Często szuka usprawiedliwień, akceptacji społecznej, aby przerywać proceder dostarczania usprawiedliwień.
Prawa człowieka, które przysługują każdemu człowiekowi z samej racji bycia istotą ludzką, zostają ograniczone przez korupcję. Zróżnicowane stają się pewne szanse ochrony życia, a następnie zdrowia, dostępu do edukacji czy ochrony prawnej. Szczególnie dotkliwym skutkiem korupcji jest blokowanie przez nią dostępu biednych do edukacji. Wszystkie dane empiryczne pokazują, że edukacja jest najlepszym, najbardziej skutecznym sposobem wyrwania się z zaklętego kręgu ubóstwa. Tymczasem dostęp do edukacji na elementarnym poziomie w kilku najbiedniejszych krajach musi być okupiony dodatkową opłatą.
Korupcja deformuje funkcjonowanie instytucji władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Przyczynia się to do naruszenia demokratycznych wartości – wolności, równości, sprawiedliwości czy tolerancji i praworządności. To skutkuje zniszczeniem zaufania obywateli do władzy, zniechęca ich do udziału w wyborach, umacnia brak wiary w skuteczność instytucji kontrolnych. Poza tym korupcja podtrzymuje funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu. Członkowie grup przestępczych dysponują największymi środkami finansowymi, toteż korupcja jest naturalnym sposobem podtrzymywania funkcjonowania tych grup. Przekupni celnicy, sędziowie, funkcjonariusze służb więziennych i inni bywają sojusznikami przestępców. Stanowią oni również ogniwo podtrzymywania handlu narkotykami, praniu brudnych pieniędzy czy fałszowaniu środków płatniczych. Zgodnie z zapisem Z. Bieleckiego korupcja jest podstawowym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi zorganizowanych grup przestępczych, które są w stanie znacząco zagrozić bezpieczeństwu międzynarodowemu oraz nielegalny obrót narkotykami, terroryzm czy prania brudnych pieniędzy.
Mimo powszechnej świadomości i raportów oraz złego odbioru społecznego, problem przeciwdziałania i zwalczania korupcji pozostaje nadal bardziej w sferze deklaracji aniżeli skutecznych działań. Podejmowane co pewien czas, mocno nagłaśniane akcje, na ogół mają doraźny charakter i są chybione. Zwraca uwagę brak woli politycznej dla próby rozwiązania tego palącego problemu. W wielu przypadkach interes państwa i publiczny były podporządkowane oczekiwaniom własnych grup interesów czy wspierających kampanie polityczne. Sumując rozważania, w zapobieganiu i ujawnianiu korupcji centralną rolę odgrywa szeroko rozumiana jawność publicznego sprawowania władzy. Służą temu przejrzyste procedury podejmowanych działań i procesy decyzyjne, które należy doskonalić. Ze względu na charakter i rozległość korupcji, program przeciwdziałania i zwalczania musi mieć wymiar kompleksowy i obejmować, obok pakietu rozwiązań legislacyjnych, zestaw narzędzi nakierowanych na różne obszary tego zjawiska. Nade wszystko do skutecznej realizacji programu antykorupcyjnego potrzebna jest wola i konsekwencja w podejściu i egzekwowaniu działań. Walka z tego typu nielegalnym procederem jest bardzo trudna, nie zawsze bowiem można ustalić odpowiednie dowody naruszenia prawa, choćby dlatego, że ofiara jest często nieświadoma. Faktem jest, że można wymienić wiele negatywnych skutków, które powoduje korupcja, choć często wydają się one niewymierne. Prowadzi ona do nieczytelności zasad, nieskuteczności instytucji, marnowania publicznych zasobów, dorobku i ludzkich możliwości, obniżenia prestiżu organizacji przedstawicielskich i wielu innych, negatywnych skutków. Zwalczanie korupcji jest procesem, który wymaga czasu. Trudność polega bowiem na tym, że należy nie tylko redukować zachowania przestępcze, ale także zmieniać społeczne nawyki korzystania z zachowań korupcyjnych funkcjonariuszy publicznych.
Podsumowując powinniśmy wyposażyć się w telefon komórkowy, żeby można było zdobyć niezbędne informacje.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.