Istota telefonów komórkowych

Strategia zarządzania wykazuje, że kryzys należy zaakceptować. Zatem praktycznie rzecz biorąc – do kryzysu należy się profesjonalnie przygotować – w takim celu są potrzebne telefony komórkowe w celu komunikacji. W związku z tym niezbędne jest prowadzenie systematycznego rozpoznawania i prognozowania zagrożeń oraz opracowywanie profesjonalnych programów działania. Podstawą zarządzania sytuacją kryzysową jest diagnoza, czyli analiza sytuacji kryzysowej w podstawowych kwestiach: jakie są przejawy sytuacji kryzysowej, czyli na czym ona polega? kiedy nastąpił początek kryzysu? dlaczego doszło do kryzysu? jakie są wstępne i przewidywane skutki kryzysu? kto jest kompetentny w rozwiązywaniu problemu? Kolejną kwestią, którą należy poruszyć jest problem zarządzania oraz rozwoju sytuacji kryzysowej, która obejmuje cztery podstawowe zagadnienia: powstanie kryzysu, jego przyczyny i etapy, zarządzanie sytuacją kryzysową przez kompetentny zespół; przywrócenie normalnego zarządzania i funkcjonowanie organizacji; opiekę pokryzysową (medyczna, psychiatryczna, ekonomiczna oraz prawna).

Okres światowego kryzysu finansowego nie zahamował procesów globalizacji rynków finansowych. Natomiast doprowadził do zmniejszenia wartości światowych aktywów – można również pobrać odpowiednie informacje dzięki aplikacjom zainstalowanym na naszych telefonach komórkowych. Jak dowiedziano się z literatury przedmiotu zmniejszenie ich wartości było spowodowane korektą wycen, jak i również wycofaniem wielu środków oraz zaangażowaniem ich w aktywa o bardziej trwałym charakterze. Zgodnie z zapisami w literaturze przedmiotu wyróżniono dwa źródła presji, które mogą mieć wpływ na sytuację finansów europejskich w warunkach kryzysu. Pierwsze z nich to trudności wynikające z tak zwanej ograniczonej dynamiki wzrostu PNB państw członkowskich, zwłaszcza jeśli wartości te weszły w ujemną dynamikę, co oznacza kurczenie się poziomu PNB w stosunku do lat poprzednich. Po drugie, silna presja na podjęcie wspólnych działań mających na celu stymulację gospodarki UE i gospodarek narodowych ją tworzących jest także źródłem mogących pojawić się napięć w systemie finansowania działań UE. Omawiana perspektywa budżetowa przyniosła dość duże zmiany strukturalne w wydatkach budżetowych. Ich nowy profil, jeśli będzie dobrze wykorzystany przez państwa członkowskie, można uznać za sprzyjający podnoszeniu konkurencyjności jednolitego rynku wewnętrznego oraz pogłębianiu integracji przez rozbudowę sieci komunikacyjnych, przybliżających peryferie do centrów, a także stymulujący wzrost gospodarczy przez rozwijanie infrastruktury, badań naukowych i usług. Faktem jest, że dobrze prosperujące społeczeństwo może się rozwijać przede wszystkim dzięki zaufaniu do państwa i instytucji je reprezentujących oraz do polityków i działaczy piastujących najwyższe funkcje w gospodarce i państwie, ale niezbędne jest także zaufanie członków tego społeczeństwa do siebie nawzajem. Sytuacja na rynkach finansowych oraz pogarszająca się koniunktura gospodarcza na świecie wpływają w sposób zasadniczy na możliwości pozyskania oraz koszty obsługi kredytów. Z badania ankietowego przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski wynika, że już w IV kwartale 2008 r. banki znacznie zaostrzyły politykę kredytową zarówno względem kredytów mieszkaniowych, jak również kredytów konsumpcyjnych. Decyzje banków miały charakter nieoczekiwany i wynikały w dużym stopniu z nagłych zmian w otoczeniu banków”. Z danych udostępnionych przez instytucje finansowe wynika, że funkcjonowanie polskiego systemu bankowego w warunkach światowego kryzysu finansowego było bardziej efektywne niż na świecie. Bezpośrednie pośrednie oddziaływanie na sytuację makroekonomiczną kraju okazało się na tyle skuteczne, że w Polsce, jako jednym kraju UE, w okresie nasilonego kryzysu zanotowano wzrost gospodarczy. W okresie kryzysu kraj pozostaje, przynajmniej w początkowym stadium, osamotniony. W literaturze przedmiotu nie wskazano wielu związków systemu finansowego i wpływu kapitału oraz podaży kredytów w sektorze bankowym na zmiany rozwoju gospodarczego. Powodem takich zmian był ich model biznesowy oparty na finansowaniu działalności na rynku międzybankowym, który po upadku Lehman Brothers okazał się niemożliwy do utrzymania. Gospodarkę Polski w 2007 roku, to jest. tuż przed wybuchem kryzysu finansowego będącego następstwem wydarzeń na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, kształtowały wysoki popyt krajowy i jego szybki wzrost, duże tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych oraz konsumpcji, szczególnie indywidualnej, a także towarzysząca tym zmianom relatywnie wysoka produktywność czynników wytwórczych. Rosnący popyt krajowy, a także rosnące wykorzystanie środków unijnych stymulowały wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Globalny kryzys finansowy zaczął ujawniać się w Polsce w 2008 roku. Wiązało się to zwłaszcza z efektem psychologicznym wywołaną pochodną kryzysu płynności w sektorze bankowym. Zagraniczni właściciele banków pośpiesznie wycofali limity na operacje międzybankowe. W ten sposób rynek międzybankowy został właściwie ograniczony do transakcji krótkoterminowych. W sytuacji braku dostępu do kredytów i środków pieniężnych banki za wszelką cenę podejmują próby pozyskania klientów indywidualnych, stosując jako zachętę nieracjonalnie wysokie stopy procentowe oferowanych lokat. Podsumowując telefony komórkowe zasługują na ogromne uznanie. Dzięki nim możemy się dowiedzieć, że omawiana perspektywa budżetowa przyniosła dość duże zmiany strukturalne w wydatkach budżetowych. Ich nowy profil, jeśli będzie dobrze wykorzystany przez państwa członkowskie, można uznać za sprzyjający podnoszeniu konkurencyjności jednolitego rynku wewnętrznego oraz pogłębianiu integracji przez rozbudowę sieci komunikacyjnych, przybliżających peryferie do centrów, a także stymulujący wzrost gospodarczy przez rozwijanie infrastruktury, badań naukowych i usług.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.