Informacje dotyczące CBA w naszych telefonach komórkowych

Informacje dotyczące CBA i korupcji są dostępne już w naszych telefonach. W okresie przygotowania ustawy powołującej CBA zadania walki z korupcją, w świetle ówcześnie obowiązującego prawa, realizowało wiele wyspecjalizowanych służb i organów administracji rządowej. Jednakże ich działania uznano za niewystarczające. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywano w tym, że walka z korupcją była tylko jednym z całego katalogu wielu zadań, które to postawione są przed tymi organami. Jednakże powstanie CBA, nie spowodowało odebrania kompetencji w aspekcie ściągania wielu przestępstw korupcyjnych innym służbom – można się tego dowiedzieć pobierając odpowiednią wyszukiwarkę bądź nawet aplikację.

Następnie wyświetla się, że CBA jest służbą specjalną właściwą do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym oraz gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do spraw zwalczania działalności wchodzącej w interesy z grupy ekonomicznej państwa. Ustawodawca powołując Centralne Biuro Antykorupcyjne, jednocześnie wskazywał, co rozumie się pod pojęciem korupcji. W świetle nieobowiązującej już definicji legalnej, chociaż z punktu widzenia podjętej problematyki wartej przytoczenia, korupcja była traktowana jako obiecywanie, proponowanie i wręczanie, a następnie żądanie czy przyjmowanie poprzez jakąś osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści z grupy majątkowej i osobistej bądź innej. Zatem CBA zostało powołane jako służba specjalna do zwalczania korupcji w życiu publicznym oraz gospodarczym, przede wszystkim w instytucjach państwowych oraz samorządowych, a także do zwalczania działalności w liczne interesy ekonomiczne naszego państwa. W swym pierwotnym brzmieniu CBAU definiowała korupcję jako obiecywanie i proponowanie, a następnie wręczanie czy żądanie czy przyjmowanie poprzez jakąkolwiek osobę, a następnie bezpośrednio bądź pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści z grupy majątkowej i osobistej czy innej – dla niej bądź jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy dotyczącej korzyści za działanie lub zaniechanie działania w wykonywanej funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej. Jak pisze Z. Władek CBA jest służbą specjalną do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym oraz gospodarczym – również w życiu publicznym oraz gospodarczym, przede wszystkim w instytucjach państwowych oraz samorządowych, a także do zwalczania działalności, która godzi w interesy ekonomiczne naszego państwa. CBA zostało zaliczone do kręgu podmiotów posługujących się w swojej działalności metodami pracy operacyjnej oraz należących do służb specjalnych. Przypominając korupcja postrzegana jest przede wszystkim jako nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Jednak jest ona nie tylko patologią życia publicznego, stanowi również istotny problem społeczny. Jako zjawisko dolegliwe dla społeczeństwa. W jego odczuciu wymaga działań zmierzających do rozwiązania tego problemu. Poza tym zjawisko korupcji jest niezwykle destabilizujące zarówno dla instytucji publicznych, jak i społeczeństwa. Korupcja niszczy państwo i godzi w bezpieczeństwo społeczne, powodując nierówny dostęp do niektórych dóbr, uzależniony od stosowanej protekcji. Stoi nie tylko w sprzeczności z prawem. Ale również z uniwersalnymi zasadami społecznymi. Walka z nią stanowi więc niezwykle ważny element systemu przeciwdziałania zagrożeniom funkcjonowania aparatu władzy lub sfery politycznej, gospodarczej bądź społecznej. Na gruncie obowiązującej ustawy o CBA korupcją jest obiecywanie i proponowanie oraz wręczanie czy żądanie bądź przyjmowanie poprzez jakąkolwiek osobę, a następnie bezpośrednio bądź pośrednio nienależnej korzyści majątkowej i osobistej bądź innej, dla niej samej albo innej osoby lub przyjmowanie propozycji bądź obietnicy należytych korzyści w zamian za odpowiednie działanie albo zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej. Omawiane CBA może wykonywać powierzone przez ustawodawcę zadania samodzielnie lub współpracując z innymi podmiotami. Współpraca taka nie oznacza jednak delegacji kompetencji przypisanych CBA, gdyż to ono odpowiada za jakość, skuteczność czy legalność podejmowanych czynności i prowadzonych działań w ramach przyznawanej właściwości. Funkcjonariusze CBA wykonując ustawowe kompetencje, posiadają uprawnienia procesowe Policji wynikające z Kodeksu postępowania karnego. W zakresie swoich kompetencji CBA może uzyskiwać informacje, w tym także niejawne, gromadzić je, sprawdzać i przetwarzać, w tym również dane osobowe ze zbiorów prowadzonych przez organy władzy publicznej i państwowe jednostki organizacyjne. Poza tym jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom znajdującym się w kompetencjach CBA lub ich wyrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także w celu kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych CBA może korzystać z przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz wiadomości dotyczących występujących umów o rachunek papierów wartościowych, o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia bądź umów dotyczących zarządzania instrumentami finansowymi, a w szczególności z przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy. W granicach powierzonych zadań funkcjonariusze CBA wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu zaprzestania popełnieniu przestępstw oraz ich rozpoznania bądź wykrywania czy jeżeli jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa – czynności dochodzeniowo-śledcze w celu ścigania sprawców przestępstw; czynności kontrolne w celu ujawniania przypadków korupcji w danych instytucjach państwowych bądź samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne. Zaznacza się zatem, że to właśnie aplikacje dostępne w naszych telefonach komórkowych dają możliwość wyszukiwania najważniejszych informacji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.