Informacje dostępne w współczesnych telefonach komórkowych

W dzisiejszych czasach telefon komórkowy jest niezbędny. Można się dzięki przeglądarkom w nim umieszczonym znaleźć informację, że efektywną metodą zwalczania korupcji, odmienną od podejścia opierającego się wyłącznie na ściganiu skorumpowanych osób, może być wprowadzenie rozwiązań, które zminimalizują występowanie sprzyjających jej czynników.
Następnie w telefonach komórkowych znajduje się, że ściganie i karanie winnych jest oczywiście ważne, niemniej jednak przyczynia się, jak konstatuje Bank Światowy w raporcie poświęconym korupcji w Polsce, w bardzo niewielkim stopniu do ograniczenia tej patologii. By osiągnąć właśnie taki efekt, należy przeprowadzić analizę systemową i skupić się na przyczynach występowania tego zjawiska.

W kształtowaniu opinii społecznej, budowaniu koalicji do walki z korupcją monitorowaniu poczynań administracji publicznych istotną rolę powinny odgrywać organizacje kościelne i pozarządowe, jak i również niezależne media. Skuteczny program antykorupcyjny wymaga zatem stworzenia szerokiej koalicji obejmującej legislatywę, egzekutywę, wymiar sprawiedliwości, sektor prywatny i społeczeństwo reprezentowane przez liczne organizacje pozarządowe. Nie ulega wątpliwości, iż korupcja pojmowana jako wykorzystywani funkcji publicznych w celu osiągnięcia osobistych korzyści rozwija się w szczególnie łatwo, gdy powstają sprzyjające ku temu warunki, a w szczególności, gdy następuje centralizacja kompetencji i połączenie funkcji wykonawczych oraz kontroli, gdy decyzje cechuje uznaniowość, brak jej efektywnej kontroli wewnętrznej, pojawiają się dewiacje w systemie komunikowania, charakteryzujące się nierównym dostępem do informacji oraz nierzetelnością sprawozdawczości, gdy występuje brak odpowiedzialności indywidualnej za powstałe nieprawidłowości.
Do podstawowych przyczyn sprzyjających zagrożeniu korupcją należy zaliczyć system prawny wręcz zachęcający do działań korupcyjnych, bardzo słabe działanie sądownictwa, które jest podatne na korupcję, bałagan kompetencyjny, rozchwianie wartości i poziom moralności, nie do końca uregulowane finansowanie partii politycznych, rozwiązania w sferze gospodarki i finansów publicznych. Okolicznością szczególnie sprzyjającą korupcji jest brak przejrzystego prawa, reguł i procedur. Uregulowań prawnych jest za dużo, są one skomplikowane, wiele z nich jest niejednoznacznych, mogą być różnie interpretowane, często się zmieniają, a dostęp do informacji o nich jest ograniczony. Wiele przepisów wymaga częstych kontaktów z urzędnikami, podmioty poddawane kontroli mogą być dobierane według uznania. Zgodnie z zapisem A. Lewickiej – Strzałeckiej zakres znaczeniowy pojęcia korupcja zależy także od regulacji prawnych obowiązujących w różnych krajach, a nawet w jednym kraju. Finansowanie partii politycznych przez prywatne firmy jest w USA legalnym lobbingiem, w Polsce korupcją – niedopuszczalną w sensie prawnym. Problem z określeniem zjawiska korupcji uwidacznia się w sposób szczególny w aktach normatywnych pomimo tego, że sprawie tej poświęcone są przepisy w licznych aktach prawnych, od Konstytucji poczynając, w ani jednym przypadku nie jest użyty wyraz korupcja, nie ma też nigdzie nawet w niewielkim stopniu definicji prawnej tego niebezpiecznego dla państwa, demokracji i rozwoju gospodarczego zjawiska. Obowiązują więc normy prawne regulujące podobne zjawiska w zróżnicowany sposób.
Odzwierciedla to w jakiś sposób ewolucję poglądów na stopień zagrożenia korupcją, jak i również etos poszczególnych zawodów. Nie sprzyja jednak tworzeniu aksjologicznie wewnętrznie spójnego systemu przepisów prawnych. Przepisy prawne, w których ustawodawca podjął pewną próbę ograniczenia bądź ucywilizowania zjawiska występowania korupcji można oddzielić na regulujące to zjawisko w sposób bezpośredni i dotykające go tylko pośrednio. Istotnym problemem utrudniającym klarowną regulację prawną jest też brak ostrych granic pomiędzy różnymi formami korupcji. Zasadniczą regulacją wymierzoną przeciwko narastającym zjawiskom korupcji jest Ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Stanowi ona, iż swoisty kodeks zawierający zbiór instrumentów w postaci nakazów i sankcji wobec osób piastujących stanowiska publiczne. Ustawa zalicza na przykład organ wykonawczy gminy, jego zastępców, skarbników i sekretarzy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia burmistrza do grona osób publicznych, które mają ograniczone prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Ta ustawa wprowadziła wymienione powyżej rozwiązania w postaci ograniczeń działalności gospodarczej przez osoby sprawujące funkcje publiczne, rejestr korzyści, oświadczenia majątkowe, komisję etyki oraz pewne ograniczenie uznaniowości decyzji i zaostrzenie kontroli wewnętrznej w administracji.
Kodeks karny jest zbiorem przepisów określających przestępstwa, w tym o charakterze korupcyjnym, kary grożące za ich popełnienie, środki karne i środki zabezpieczające stosowane w wypadku ich naruszenia, a także zasady odpowiedzialności karnej. Do przestępstw korupcyjnych prawo zalicza się sprzedajność, przekupstwo, opłacony protekcjonizm, nadużycie władzy, czyli przekroczenie bądź niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Procedura wynikająca z przepisów kodeksu postępowania karnego ma na celu ustalenie czy zaistniało przestępstwo, to znaczy czy naruszono normy prawa karnego materialnego lub czy nie naruszono i w zależności od tego zastosowanie bądź niezastosowanie środków karnych przewidzianych w prawie. Normy proceduralne wskazują, jak organ procesowy ma prowadzić postępowanie karne, jak dowieść faktu popełnienia przestępstwa lub go wyeliminować. Ma to doniosłe znaczenie na gruncie zwalczania przestępstw korupcyjnych, które często napotyka przeszkody w postaci zwykłych pomówień.
W związku z czym współczesne telefony komórkowe służą do nauki i nabywania zupełnie nowej wiedzy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.