Informacje do pobrania w naszych telefonach komórkowych – korupcja

Wiadomą sytuacją jest, że telefony służą zarówno do rozmów, smów, ale i również do pracy, nauki oraz pobierania najistotniejszych informacji – jedną z nich jest aspekt korupcji.
Z. Bielecki pisał, że korupcja to poważny problem współczesnego świata. Występuje we wszystkich kulturach i na wszystkich kontynentach. Korupcja istnieje w systemach autorytarnych oraz dyktatorskich, jest także związana z demokratycznym ustrojem politycznym. Rozmiary tego zjawiska niepokoją już nie tylko rządzących, polityków, ale przede wszystkim zwykłych obywateli poszczególnych państw. K. Tarchalski był zdania, że każdy z nas ma jakieś odczucie, posługuje się jakąś definicją korupcji. W powszechnym odczuciu pojęcie korupcji jest proste. Jest to wydaje się, czerpanie osobistych korzyści z zajmowania publicznej pozycji – tego między innymi można dowiedzieć się z wiadomości dostępnych na naszych telefonach komórkowych.


Określenie to jest zarazem proste i celne, ponieważ eliminuje ono wiele zjawisk podobnej natury, które jednak nie są określane mianem korupcji. Możliwa do akceptacji, a zarazem ogólna definicja korupcji, która przyświecać nam będzie w dalszym ciągu pracy, to niejawne odchylenie od ustalonego porządku lub od ustalonych norm zachowania. Na telefonach komórkowych można dowiedzieć się wiele przydatnych dla nas wiadomości. Jedną z pobranych informacji może być to, że A. Kojder przedstawiał termin korupcji jako: bardzo różnorodne zachowania, sytuacje społeczne i stosunki międzyludzkie, dlatego nie można przestawić jej genezy, istoty i sposobów przejawiania w życiu zbiorowym w postaci jednolitych, adekwatnych twierdzeń naukowych. Synonimem pojęcia korupcja stało się przekupstwo, demoralizacja, łapownictwo. Z. Dobrowolski pisał, że korupcja to zjawisko, które najprawdopodobniej nie da się nigdy całkowicie wyeliminować z życia publicznego, stwierdzili uczestnicy piętnastej międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce korupcji, jaka z udziałem ponad 250 reprezentantów z kilkudziesięciu krajów obradowała we wrześniu 2000 r. w Alington w USA.
Wskazał on również, że korupcję można zdefiniować jako działanie nielegalne polegające na wykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji dla uzyskania ekonomicznych lub politycznych korzyści, przejawiające się przedkładaniem interesu prywatnego nad publiczny. Michael Johnston, ekonomista zajmujący się kwestią korupcji, był zdania, że oprócz definicji nie ma drugiego takiego zagadnienia, które byłoby równie trwałe w debacie nad korupcją i żadne tak często nie wyczerpywało dyskusji, zanim ta w ogóle się rozpoczęła. Natomiast korupcję o charakterze gospodarczym można zdefiniować na kilka sposobów. Tak rozumiana korupcja niewątpliwie wypacza zasady uczciwej konkurencji, a poprzez fakt korumpowania przedstawiciela służb publicznych obniża autorytet instytucji publicznych. Taka korupcja dotyczy sektora prywatnego a jej podmiotami są menedżerowie zatrudniani przez właścicieli przedsiębiorstw do prowadzenia spraw gospodarczych. Zjawisko korupcji, oddziałując na system, powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu zarówno samego systemu, jak i poszczególnych podsystemów. Korupcja jest procesem zachodzącym w państwie traktowanym jako całość. Zmienia funkcje podsystemów, jakimi są organy władzy publicznej, podmioty polityczne, które zachowują funkcje patologiczne. Korupcja jest zjawiskiem powszechnym i występuje z różnym nasileniem we wszystkich krajach świata. Rozmiar korupcji w danym państwie jest przede wszystkim uzależniony od społecznego przyzwolenia na zachowania korupcyjne. Wiele środowisk tolerowało obecność łapownictwa w codziennym życiu, co doprowadziło do rozszerzenia się tej patologii na wszystkie sfery funkcjonowania państwa. Poza tym korupcja jest jednym z najbardziej znaczących składników warunkujących patologię życia społecznego w sensie egzystencjalnym. Jest składnikiem o tyle niebezpiecznym. Korupcja jest zatem zjawiskiem powszechnym i niebezpiecznym.
Niektórzy badacze rezygnują z dyskusji na temat definicji, zamieniając cały problem w żart podobnie jak Vito Tanzi, który w jednej ze swoich ekspertyz porównał korupcję do słonia: jest trudna do opisania ale nietrudna do rozpoznania. Inni otwarcie deklarują, że roztrząsanie kwestii definicyjnych w ogólne nie ma sensu. Eksperci nigdy nie zdołają uzgodnić jednej definicji. Problem współczesnej korupcji polega na tym, że definicja tego zjawiska prawie zawsze odzwierciedla moralne potępienie jednych przez drugich. W monografii za korupcję uznano nadużywanie władzy dla prywatnych korzyści. Korupcja, niezależnie od tego, czy dotyczy wzięcia lub oferowania łapówki, neopotyzmu, kumoterstwa, protekcji funkcjonariusza publicznego, przedsiębiorcy czy petenta. Przyjęta definicja wyczerpuje wszystkie znamiona przestępstwa korupcji i wydaje się stwierdzeniem neutralnym kulturowo, mogącym znaleźć zastosowanie w dowolnych kontekstach i w odniesieniu do wszelkich systemów politycznych. Zatem warto jest wyposażyć się w nowoczesny telefon komórkowy, żeby móc pobrać najistotniejsze informacje dla nas w określonym momencie. Między innymi możemy się dowiedzieć, że jedną z pobranych informacji może być to, że A. Kojder przedstawiał termin korupcji jako: bardzo różnorodne zachowania, sytuacje społeczne i stosunki międzyludzkie, dlatego nie można przestawić jej genezy, istoty i sposobów przejawiania w życiu zbiorowym w postaci jednolitych, adekwatnych twierdzeń naukowych. Synonimem pojęcia korupcja stało się przekupstwo, demoralizacja, łapownictwo. Niektórzy będą chcieli się dowiedzieć, że korupcja istnieje w systemach autorytarnych oraz dyktatorskich, jest także związana z demokratycznym ustrojem politycznym. Rozmiary tego zjawiska niepokoją już nie tylko rządzących, polityków, ale przede wszystkim zwykłych obywateli poszczególnych państw. K. Tarchalski był zdania, że każdy z nas ma jakieś odczucie, posługuje się jakąś definicją korupcji. To wszystko jest możliwe dzięki przeglądarkom internetowym dostępnym w naszych telefonach komórkowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.