Edukacja dla bezpieczeństwa w telefonach komórkowych

Telefony komórkowe mają ogromne zastosowanie jeżeli chodzi o,,edukacja dla bezpieczeństwa” , która staje się częścią edukacji narodowej, a następnie obejmująca wiele elementów edukacji szkolnej i pozaszkolnej, zorganizowanej i nie zorganizowanej. W jej zakresie treściowym wyróżniono takie rodzaje edukacji, jak: polityczna, ekonomiczna, militarna, prawna, psychospołeczna i ekologiczna. Głównym zadaniem przedmiotowego programu staje się wykształcenie prawidłowych postaw oraz zachowań osób uczących się w sytuacjach ekstremalnych, żeby potrafili odpowiednio wykorzystać nabyte umiejętności.


Program nauczania w szkole średniej składa się również z kilku modułów, do których zaliczamy w szczególności: zagrożenia czasu pokoju, zagrożenia występujące podczas wojny, regionalne zagrożenia ekologiczne oraz sposoby ochrony środowiska, psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, sposoby ich rozwiązywania, znaczenie jednostki w kształtowaniu postaw bezpieczeństwa własnego i grup rówieśniczych, wybrane elementy międzynarodowego prawa humanitarnego, obronę cywilną i system zarządzania kryzysowego oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego – takich sytuacjach można również pobrać aplikacje na telefon komórkowy. Edukacja dla bezpieczeństwa staje się przedmiotem szczególnym, bowiem jego zadaniem jest przede wszystkim wykształcenie określonych postaw i zachowań ucznia, a wraz z nimi potrzeb posiadania określonych umiejętności. Edukacja dla bezpieczeństwa to określony system dydaktyczno-wychowawczej działalności rodziny, szkoły, wojska, policji, kościołów, środków masowego przekazu, organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń, zakładów pracy oraz instytucji państwowych i samorządowych, nakierowany pod względem swoistego kształtowania wybranego systemu wartości oraz upowszechnianie danej wiadomości czy kształtowanie aspektów umiejętności ważnych dla zapewnienia bardzo istotnego bezpieczeństwa narodowego.
Treści nauczania ujęte w podstawie programowej do edukacja dla bezpieczeństwa ukierunkowane są jednak na wypracowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach różnych zagrożeń takich, jak: pożary, powodzie, wypadki czy katastrofy drogowe, które mogą funkcjonować w najbliższym środowisku ucznia dodatkowo włączając w to umiejętność niesienia pierwszej pomocy. Zaspokojenie bezpieczeństwa pozwala również w telefonach komórkowych na rozwinięcie potrzeby zarówno miłości oraz przynależności, których to deprawacja wywołuje jednak chęć odnajdywania ludzi bądź sytuacji zaspokajających taką to potrzebę czy konieczność zmodyfikowania zaistniałego otoczenia pod kątem tak zwanego oczekiwanego zaspokojenia. Można również powiedzieć, że bezpieczeństwo pod względem najwyższych wartości bądź potrzeb jednostek, a następnie grup społecznych bądź państw czy wspólnot wielkopaństwowych staje się wytworem wszystkich podmiotów występującego bezpieczeństwa, które jednocześnie muszą być przygotowane oraz zdolne. Zdaniem Małachowicza bezpieczeństwo jest postrzegane jako traktowanie zagrożeń jako przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia zdarzeń zagrażających ludziom, ich mieniu, kulturowemu dziedzictwu narodu, a także środowisku naturalnemu, elementom infrastruktury państwa, porządkowi publicznemu i konstytucyjnemu ustrojowi państwa. Środki narodowej polityki bezpieczeństwa są zróżnicowane, zależnie od charakteru, rozmiarów i siły zagrożeń dla wartości uznanych za ważne z punktu widzenia przetrwania i rozwoju państwa. Mogą to być przedsięwzięcia podejmowane w ramach wewnętrznej funkcji państwa, takie jak wzmacnianie jego siły militarnej, gospodarczej, optymalizacja systemu społeczno-politycznego i stabilności politycznej oraz działania realizowane w ramach funkcji zewnętrznej międzynarodowej. Środki służące ochronie i umacnianiu bezpieczeństwa narodowego można dzielić wedle kryterium przedmiotowego na: polityczne, wojskowe, gospodarcze, naukowo-techniczne, kulturowe, ideologiczne, ekonomiczne. Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego jest pojęciem złożonym, obejmującym szeroką problematykę społeczno-polityczną oraz zagadnienia z zakresu polityki karnej, prawa karnego i kryminalistyki. Względna stabilność polityczna ma znaczny wpływ na funkcjonowanie instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wydaje się jednak, że większa obecność państwa w życiu obywateli niekoniecznie musi być odbierana jako zagrożenie dla ich praw wolności. Dodatkowej analizie należałoby poddać, jaki jest stopień przyzwolenia społecznego dla ewentualnego ograniczenia praw i swobód obywatelskich w zamian za lepsze gwarancje bezpieczeństwa państwa. O bezpieczeństwie nie może być mowy bez towarzyszącej mu czujności. Termin bezpieczeństwo jest współcześnie szeroko stosowany i odmieniany, przy pomocy wyrażeń określających, na wszelkie sposoby jak choćby bezpieczeństwo: jednostki, rodziny, pracy, grupy społecznej, kulturowe, społeczne, ekonomiczne, surowcowe, energetyczne, publiczne, ekologiczne, państwa narodowe i międzynarodowe. Możemy jednak uznać, że istnieją podstawowe rozstrzygnięcia terminologiczne, które mimo istnienia mnogich definicji pozwalają ustalić pojęcie bezpieczeństwa w ogóle. Nadrzędnym celem systemu bezpieczeństwa jest zapewnienie korzystnych i sprzyjających warunków realizacji interesów narodowych przez występujące eliminacje zewnętrznych bądź wewnętrznych zagrożeń, redukowanie ryzyka oraz prawidłowe oszacowanie występujących wyzwań czy umiejętne wykorzystywanie pojawiających się wtedy szans. Względna stabilność polityczna ma znaczny wpływ na funkcjonowanie instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wydaje się jednak, że większa obecność państwa w życiu obywateli niekoniecznie musi być odbierana jako zagrożenie dla ich praw wolności. Dodatkowej analizie należałoby poddać, jaki jest stopień przyzwolenia społecznego dla ewentualnego ograniczenia praw i swobód obywatelskich w zamian za lepsze gwarancje bezpieczeństwa państwa. Wybierając edukację dla bezpieczeństwa warto również pobrać odpowiednią aplikację na telefon komórkowy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.