Biznesplan w smartfonie

Wyszukiwarka w smartfonach daje ogromne możliwości. Można w nich znaleźć informację, że elementem jaki należy umieścić w pierwszej części planu, jest charakterystyka zasobów, jakimi dysponują założyciele przedsięwzięcia. Dzieli się je na trzy grupy, do których trzeba zaliczyć: zasoby finansowe, zasoby rzeczowe oraz zasoby ludzkie. Wygląda to w następujący sposób: zasoby finansowe – należy napisać, jakimi środkami finansowymi dysponują twórcy przedsięwzięcia i w jaki sposób zostanie wyrównany ewentualny niedobór środków, zasoby rzeczowe – jakie zasoby rzeczowe wnoszone są do przedsięwzięcia przez jego twórców i jaka jest wartość tych zasobów oraz zasoby ludzkie – w tej części rozdziału należy wspomnieć, że zasoby ludzkie zostały już częściowo scharakteryzowane w poprzednich częściach biznesplanu.

Jeśli jednak w tworzeniu przedsięwzięcia biorą udział jeszcze inne osoby, należy je wymienić i krótko przedstawić, akcentując wiek, doświadczenie i umiejętności oraz rolę, jaką będą pełnić w przedsięwzięciu – informacje takie wyświetlają się również w pobranych wiadomościach na telefon komórkowy. Dalsza część biznesplanu zawiera charakterystykę produktów lub usług, jakie będą oferowane przez firmę. W telefonie komórkowym zamieszcza się również informacje o sposobie wytwarzania produktu/usługi, surowcach i ich dostawcach oraz niezbędnym wyposażeniu. Jest to więc część wzbogacająca i rozszerzająca informacje zamieszczone w poprzednich częściach biznesplanu. Należy pamiętać, że zarówno w biznesplanach dla firm istniejących, jak i dla firm nowo kreowanych część dotycząca charakterystyki produktu ma podobny układ i strukturę. Dotyczy to następujących zagadnień: charakterystyka produktu, metody wytwarzania najważniejszych asortymentów, surowce niezbędne do produkcji, urządzenia niezbędne do produkcji i możliwości ich pozyskania, niezbędne aspekty prawne działalności oraz stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych. Jednym z kolejnych zagadnień, które powinny być rozważone i scharakteryzowane w biznesplanie, jest metoda wytwarzania. Biznesplan ma za zadanie udowodnić, że wybrano właściwe metody wytwarzania świadczenia usług. W planie powinien zostać zamieszczony opis metody wytwarzania najważniejszych produktów lub usług, a także charakterystyka poszczególnych faz tego procesu. W szczególności należy zamieścić informacje, jakie czynności są realizowane w poszczególnych fazach, przez kogo, przy użyciu jakich maszyn lub narzędzi i materiałów. Rozwinięciem i uzupełnieniem opisu metod wytwarzania jest opis najważniejszych surowców używanych do produkcji oraz charakterystyka najważniejszych dostawców. W podobny sposób należy scharakteryzować najważniejsze elementy niezbędnego wyposażenia technicznego firmy bądź przedsięwzięcia oraz dostawców tego wyposażenia – zatem ukazuje się, że aplikacje na telefon komórkowy dają wiele możliwości. Charakterystyka zamieszczona w planie powinna być poprzedzona analizą: jakiego rodzaju wyposażenie jest potrzebne, jaka powinna być jego wydajność, parametry techniczne i jakościowe, cena oraz kto może je dostarczyć. Jednak osoba pisząca biznesplan musi pamiętać, że nie jest on miejscem na takie rozważania i analizy, muszą one być dokonane jeszcze przed napisaniem biznesplanu, a ich wynik musi znaleźć się w planie jako konkretne zamierzenie planistyczne. Literatura przedmiotu przedstawia informację, ze powinno się również zamieścić informacje dotyczące niektórych prawnych aspektów działalności. Przede wszystkim chodzi o te, które nie zostały umieszczone w części pierwszej oraz te, które wiążą się z prowadzoną działalnością. Chodzi więc o umieszczenie następujących informacji: czy ktoś posiada prawa patentowe do produktu, który firma będzie wytwarzać i co z tego wynika dla firmy, jaki będzie znak towarowy używany przez firmę i czy będzie on zarejestrowany w Urzędzie Patentowym, czy ktoś posiada istotne z punktu widzenia działalności prawa autorskie, czy na oferowane produkty/usługi potrzebne są atesty, kto jest upoważniony do atestowania i jakie są tego koszty oraz czy będą prowadzone obowiązkowe badania oferowanych produktów / usług, kto będzie ich dokonywał i jaki będzie koszt badań. Biznesplan jest dokumentem o standardowej strukturze. Nie oznacza to jednak, że każdy biznesplan musi zawierać takie same rozdziały, ten sam układ podrozdziałów. Nie jest to konieczne ani możliwe, gdyż sytuacje w jakich jest tworzony mogą być różne. Branża, skala działania, potrzeby kapitałowe i historia firmy lub przedsięwzięcia to tylko przykłady czynników, które mogą w istotny sposób wpływać na układ biznesplanu i powodować, że różni się on od powszechnie przyjętego standardu. Jednak można wyróżnić pewne cechy wspólne wszystkich biznesplanów. Zalicza się do nich kolejno: biznesplan jest dokumentem sporządzonym w formie maszynopisu. Od tej zasady nie ma wyjątków, każda próba innego zaprezentowania biznesplanu jest naruszeniem standardu, biznesplan powinien mieć ograniczoną objętość, zazwyczaj 45-55 stron. Jednak przekroczenie wskazanej objętości nie musi być błędem, w głównym dokumencie powinny być umieszczone tylko najważniejsze ustalenia i stwierdzenia, umieszczenie kompletnego, przejrzystego spisu treści, który pozwala na szybkie odnajdywanie poszczególnych części biznesplanu, wzbogacenie treści wykresami. Prezentacja jednego wątku nie powinna zajmować więcej niż kilkanaście zdań. Należy pamiętać, ze bardzo ważnym zagadnieniem jest wybór formy prawnej dla przedsięwzięcia. Obowiązujące prawo oferuje twórcy przedsięwzięcia spory wybór. Jednak poszczególne formy przedsiębiorstw znacznie się od siebie różnią. Ze względu na podmiot kreujący przedsiębiorstwo, specyfikę przyszłej działalności, możliwości finansowe twórcy, kwestie podatkowe i inne jest wybierana jedna spośród wielu istniejących form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Podkreśla się, że warto jest zdecydować się na wybór smartfona.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady, Smartfony, Telefony komórkowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.